คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

แก้โจทย์แสดงวิธีทำให้หน่อยค้า

3. ความสัมพันธ์ในข้อไคลูกค้อง 4. ข้อใดเป็นความยาวของค้านสามเหลี่ยมมุมฉาก ก. 4.5.6 ข.7,8,10 ค.7.9 ง.8.15.17 " ซ, ร เร, ป เวค้านเป็น 9 ,40,41 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยบรูปนี้จะมีพื้นที่เท้า' 5.รูปสามเหลียมรูปหนึ่ง ถก. 90 ตารางเซนดติเมตร ข. 160 ตารางเซนติเนตร ง, 360 ตารางเซนติเมตร ค. เธอต . " 6.บันไคอันหนึ่งยาว 7.5 เมตร วางพาคกับขอบบนกําแพงซึ่งสูง 6 เมตร โคนบันใตอ
บ 9 ข้, = ๓ = ผัง 8. รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหมือ 33 กิโลเมตร แล้วแล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 36ดิโฮมมตร ห ' " รถคันนี้อยู่ท่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไร ก. 63 กิโลเมตร ข. 65 กิโลเมตร ค68 กิโลเมตร เซ ซ้ ลัวั 4 6! 9. จากรูป รูปสีเหลี่ยมคางหมูรูปนี้พื้นที่เท่าไร ก. 30 ตารางหน่วย ข. 36 ตารางหน่วย ค.42 ตารางหน่วย ง. 45 ตารางหน่วย 10. จากรูปค้าน ล ยาวเท่าไร ก. งร็ หน่วย ข. # งร็ หน่วย ค. 5 หน่วย ง. ) หน่วย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!