คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คิดไงอะครับช่วยหน่อยงงมากๆ
/พาราโบลา 💜✨

1 2ปญะ1ก องซอสทลิติต79 0รง
ซี 5. เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนคด้วยสมการ ห = 6ม-10 เปลี่ยนสมการให้อยู่ในรูป / ๕(%-1ญ8 ได้ดังนี้ ยข้จจงณาตรา ๒อ๑«๑๑๑นลด๓ชนแกนกมศสลอ”อจ9นอ5 = สน๑สแจลรม |. 960 8519?"9กก0ออ0อ4อลกรรารก ๑แอ๕๑๑แ๒ณะ9ๆ9กดแลอ65*แขอก9 แล๑แณอง๓อสกด๐ท๐๐2๑๑๓อกรง6 สูผล๑อยอ๓๒9ครดสรด=๓๑ลง=๑ ๒พ ดอ จ6ก84กอจกจจอจจาก5 0๐0 ...ู0ลออแจล๒มอด9ะ6จแลจงท990013 2 2555 6 9 ลดพ๑๕๒๕๐๕0งล่9890 ู069๐7++เเฮ6ร5605กก268สลองง9909 ๑ง๒๑6แวคณะว๓ะ๑คทร ๑สจอ๑ย๒๕อกดจร= ว เน ๕มิเคอจ ด “ ต 2 0 0
ส๐ 6. เขียนกราฟพาราโบลาทีถําหนดด้วยสมการ ห” =-ม4ม96 เปลี่ยนสมการ ให้อยู่ในรูป / = ๑๕(%-ไป1% ได้คังนี้ 9สฉนะ๑ศร๑ง๑ณ๑๕๑9งสออ๕ขนอดแคณณ๑ยุตอ๑9คหลงออทขะจอ๕9๓ส๐ออแลรมอมลงร๓ลอหทอ๑นองออกแฉลนะ-ณธนลสอดก% ๒ณ๑ขอขอจมดหน๑ตม @๑๑คล๓ลสะงออนออม๕ @ฉม6๑๑๑ สอฉนจงลองตง๓๓< ลอจคต๑๒ ลแ๑๒๑๕๑4อ๑๑๑แอรอ6ตลอะแลดองดด คอจอมอดอ๕อรลจ4ๆแออง6อ9ลอส>รองร๓ง9จหลอ4ละด๑๓มล9อนคคลหสรลงออดจ๑พจ9ละจ๑ขออง๕จอรทรอด๑994 ล๕๑๑๑๑ดลล>ฉอมอด»คลส99อง49ก

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!