คณิตศาสตร์

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ
อัตราส่วนและร้อยละ
เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
ม.2

โชซ์ เซ เษะณะปนแลต16๓= ณะษ์16อ=แะฟ์6ด่16ระบย 0 อาวะสแนน 1 ควอววอ ว ว งท ” กธิซี ว+ฮ+ฯงเบห๒ 05=งเบ1 (ข ก5ษ์ เษยณทว อง กซ์ 0 ๑ โชษ์ ว 8 0แ 1หละ ๐75๐ เหออ:ขบ= ว:สรษท8ะ6 = ฮะฯ หทศกแนม 0 ไห้8ะ โหริซิ ม อ ๆ พระท6 0-พมพะพ ๐9 2อ อาทพย ว บง6 เห5๒ ณิซิ 6 051 0) งวงทก0โ อ ง ย (6 0 9ก 9 ๆ โหช๊ะ เหลอะ ๑อะธ8=สะวร๒ท01:6= ยะาง (บ /) ๐02 0) ระทร 5- อ ง ผู กแลพกยรนชษตแนมธ[ท ว : ส : ง หยษน6พ๑นแล6 1< 5 กธรพ ๑แพทกมเบหห ว รษห ส ขอท 6่7 = ง บพ (6 โชษี ๑แพทกนบ๒ ว (๒ท ส = ง เ๒ (บ ” แพยซ์ อนหากนบเห ฏ : ฯ : ว ทยษ๒บ6พ๑ (6 ๒ กิชิฬ อใบนากนบ ย : ว แผรน6พ๑ (2 ก ได อแบเทกนบเท ว : ฯ กย๒บรษ๑ (ไ หกแรพพบเบนษกณรพลลต 11:616 = วะสะฯ แพพกหนน โก! 1

คำตอบ