วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยครับพรุ้งนี้ต้องส่งแล้ว

3. ในยุคกลางของยุโรป (คริสต์ศตวรรษที่ 5-15) รูกเล่นแร่แปรธาตุค้นคว้าทาวิธีเปลี่ยนปรอทห์รืซ ตะกั่วให้เป็นทองคําเขาน่าจะทําสําเร็จหรือไม่เพราะ' เหตุใด ๒ ซ่ เขล้: | ซี่ คล้า, 50 4. นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมาย %* หน้าข้อความที่ผิดและแก้ไข ข้อความให้ถูกต้อง กกมรดก1 ใช้ได้, เสอ ดิ [ง ธาตุต่างกันรวมตัวกันเป็นสารประกอบทําให้ได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจาก สารเดิม 1 4.4 มลพิษทางอากาศ ได้แก่ แก๊สชซัลเฟอร์ไดออกไซด์(502 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (@๐) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (๐0๐2) เป็นสารประกอบทั้งสิน - ีี-้้้5 «55+5+๐๐๐๐0-- ร 360 เศค๕๓เฉก
» ก ฮี ๑. น . จากสูตรเคมีต่อไปนี้ จัดกลุ่มว่าสารใดเป็: นธาตุ และ 5.1 ๐» จัดเป็น สารใดเป็นสารประกอบเพราะเหตุใด ลนเพราะ ..ปู ข่ ด้วฆ อ5 ๓อมชนิดเดิขวกัน 7 5.6 6๐ จัดเป็น “0 ง, ซ่ %2 57 ขซูร 6. อานบทความเรื่อง กมมนตภาพรังสีต่อไ , 1 ซ่= ๑ เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีกัมมันตภาพร: ปนี แล้วตอบคําถาม ก 0 สีที่พ1 ก าติหลายชนิด เป็นต้นกําเนิดที่ ขนมา 2 กัมมันตภาห พรังสิจากรังสีคอสมิก เป็นรังสีที่มาจา ากนอกโ เลก
พ ระดับความแรงของรังสี (มิลลิซีเวิร์ท) ' ล น าง ร์ท ในระยะเวถาสันๆ กาบายารย์ห้ 1,000 0 มิลลิซีเวิร์ท ในระยะเวลาสันๆ เกิดการบาดเจ็บทางรังสีทันที่ เช่น การคลื่นไส้ | อาเจียน แต่ไม่ถึงตายและอาจจะเกิดมะเร็งใน ง ร น จ อ 1 ว ง 1 จ ง ว จ ภายหลัง เว 5 ร จ ระดับความแรงของรังสี (มิลลิซีเวิร์ท) ' : อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 20 มิลลิซีเวิร์ท/ปี เกณฑ์ความปลดภัยทางรังสี สําหรับผู้ปฏิบัติการ | ในสถานศึกษาปฏิบัติการทางรังสี ระดับรังสีปกติ ในธรรม์ตก -- | ระดับรังสีสูงสุดที่อนุญาต ณ บริเวณสถาน ปฏิบัติงานนิวเคลียร์ จากคํากล่าวที่ว่า “หากใครได้รับกัมมันตภาพรังสี จะทําให้อันตรายถึงชีวิต” นักเรียนเห็นด้วย หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยใช้ข้อมูลจากบทความมาอธิบายประกอบ ย 7. การผลิตกระป๋องนําอัดลมโดยการรีไซเคิลอะลูมิเนียม ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตกระป๋องจากแ สกัดใหม่ 20 เท่า แนวทางการใช้ธาตุอะลูมิเนียม โดยการรีไซเคิล เป็นผลดี่ต่อมนุษย์อย่างไร ย 8. อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมืองค์ประกอบ คือ 8 โปรตอน 8 นิวตรอน และ 8 อิเล็กตรอน จงวาดภาพ แบบจําลองของอะตอมนี และระบุชี ะบุชืออนุภาคต่างๆของอะตอม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!