คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยที่เหลือหน่อยค้า

ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ซ๊ ข้อใดคือไฟล์ภาพที่นิยมนํามาใช้บน ก. @เค และ โไค๊ ค. 2รมิ และ ง5๒66 หากต้องการแสดงภาพวิวที่เป็นภาพถ่ายบนเว็บเพจควรแสดงเป็นไฟล์ตามข้อใด ? ก @6 ขาย 4ง6๒6 ง กร0 ข้อใดควรระวังในการนําไฟล์ภาพขึ้นใช้งานบนเว็บเพจ ? ก. ขนาดไม่ควรใหญ่จนเกินไป ข. ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าภาพนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ค. ควรเลือกชนิดภาพที่ใช้อย่างเหมาะสม และใช้ภาพเท่าที่จําเป็น ง. ถูกทุกข้อ แท็ก <๒6 ๐6๑๕=ไ6 /> หมายความว่าอย่างไร ? ก ขึ้นบรรทัดใหม่ในบริเวณที่ด้านช้ายไม่มีวัตถุใดวางอยู่ ข. ขึ้นบรรทัดใหม่โดยวางข้อความไว้ด้านช้าย ว ค. ขึ้นบรรทัดใหม่โดยวางข้อความเสมอขอบด้านข้ายของรูป -ก ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. ข้อใดไม่ใช่ค่าที่สามารถกําหนดในแอททริบิวท์ อ[อูก ได้? ก ๒๒๐ ข. ฮ่๐ก ค. 6 ้อใดเป็นแอททริบิวท์ที่ใช้ในการใส่ข้อความกํากับภาพ ? กล ข ซ์ ภา ข้อใดเป็นความหมายของการใ้แท็กที่มีรูปแบบดังนี้ -<แทย กรล๐8="10” รแอ๓"ชื่อไฟล์ภาพ“> ? ล นทีพนบนแนกรอกาณ์คําบ 10 ท
ขอยเดหมายถึงการไส่แอท, ททริบิวท์ ๒901006พูธร="ก%ธ๕ ภ ายใจ เนแท็ก <00ฝ%> ? ร นพื้นหลังจะอ: ที่เราใช้เปี ว ผู่กับที่แม้จะเลื่อน 3070๒ละ พื้นหลัง๑0 6 ดิ ก ง , ข ภาท กนหลังจะเป็นภาพเดิมตลอตแม้เราจะเปลี่ยนเว็บเพจไปหน้าอื่น ค. การใส่ภาพพื้นหลังที่มีชื่อว่า "กิ%@๕" ให้กับ1 หน้าเว็บเพจ ง. ไม่มีข้อถูก ส6 0 การโหลดภาพโดยบราวเซอร์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบไม่ชัดก่อน และค่อยๆ ชัดขึ้นตามลําดับ เป็นการใช้เทคนิคในข้อใดกับภาพ ? ว เกไธท่ล06ส่ ข. |0ลส์โทย ค. โหลทรฏลเฮทย) ง. 8แอเท ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวบนเว็บเพจ ? ก. จะใช้แท็กในการแสดงเหมือนกับภาพปกติ ข. ใช้ได้เฉพาะไฟล์ภาพ [7เป8 เท่านั้น ว ลื่. สึ่. ม ค. นําภาพนิงหลายภาพมาประกอบกันเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงบนเว็บได้ ง. โปรแกรม @!6 00กรปน๐น์เอท 86! สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงบนเว็บได้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!