คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้า

ตนแหยูหนขนรกแบษษาหนนธนนรษนดู[แนะน รตเตยน๓ดตแลซนแม่ไปพดหแนทยเษพ หลูหผู1ด8ยนรรนะษต[แนะนน “4 ”าพเห หนูกาท[เหญา <| ร,=อ2 ,002,=นุมเวเห ธ08ธนุธ0น,=อธฏ8นุธ0น 1ปุ> 9 (บบนษญ) จแดิน ลงห (รบแ๒ต) มูร| "(๑เษนแบ) 1อในอว [ริธนทุห1อพหเทน๒พหเหแน นฏิ8 5 ล 1313131311311"51 แนน[เชิษหพนยษธุดแพบะ6 1 1 (60 4อในอธว '6 เตษา <์อ๐|>"“<์0อ0ส> นนุทหบูงด๑ล๒ <ต่> นนุทพรพชนน "ธะ 0หบธนอยกหพเษษพะเนพุท <10> ปลน ท 6 เษษ๒แตธุลษหนไ็ษ1## “ หล
ณั ผล เดน๒๒บเดาต[ไทรยล (รเกพ เธในอ2นอท) หลหยเทลนแพพทพ6นา0แ เพพพะตตนเยญูแพไพณ์แนะเน หฎิ <อนตส์> '6 เทย๒พ๒ขนนหนีก </ ในอน.=น0เธ เป่> '8 บแพผุรสแนหลพต

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!