คณิตศาสตร์

ช่วยเราหน่อยนะคะ

ลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ' . 109%(5% 102 (25%109%(4%107 " 2 (4%10970 ภ (4%100%(66 2 เอ)

คำตอบ