ภาษาอังกฤษ

ตอบอะไรคะ

. 1๒๐ อธ! !ทธ !ส๒!อ สทส สทรงอะ (ท๑ สุนอรน่อทร. -23) (00 2 ร ทา เณ 1๑๐๒!๕ โลง๑! | รเทรลว๐อ 14๐ท ๐ท๑ 8ลก๕๒๐๒ | รร ศิส๒เส โทลทธร! : 48% | ธินร : 31% ๒กท์งล16 ๐ล่/ : 33% [ล| พลเวเส โครทรแ : 23% “อชนเธก วนร : 30% 5” หท แหแท๒นร : 15% ให1๐!๐๐๐6 : 18% 0๓00 1 0 ล่: 15% แฟแกเอนร : 7% ร๑ผู อกซ์ โล :11% เหแพอส 11๐(๐อ๐1๐ : 3% คือเฑ : 3% /#แ๐๐๓ เ๒นร : 2% ไทลทา : 3% ไลย์ :2% ธแ๐ 6๕๒ : 2% 8ล๓1๐ : 2% ธรทเ๒/8๐ล1 : 2% ๐6 ๒6๐๒เธ เท ธธทอ๒๐6 เมท๐ เลงอ1 เว | 5 ซโทอ6 ถ๒ธ6๐อท1!ล8ย8 ก 0 . ล ณผฑท์๐๑ 35 ทเฮท สร ไท !ฯอทฮ “๐ทฮู. 2. อนร หัท 4.๐ลก 3. !ธวส์ | 1 แล่ทย !0 ปําธร9 ร!ลมีธน์อร, 8ลทย๒๐«ทลร ท๐0.--------๋ศพ(ฉทรถ๐๑ 0 ฒิ 2. พลเธ เลทต์ - 4. 0น๒|๐ 3. เลฟี 22. โฉลเร ล6อ กสต 2. พอทย อทกฮู 1. ธเกตล00168 4. 8ลทยู๒๐6 สกส ธ8เกยล0โ6 3. 8ธทย๐ 23. โทธร ททลเท เฉนทุว056 01 ไทเร 1ลง!6 |ร 19 1. รนพธะ ท0ห/ 0600!6 หเรท !9 2. อท๐0น[ล096 060016 1ท . 3. 0ธรนสต่ธ8 0600!6 !0 น 4. 1600ท| ไท6 โล๐1ร ล0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ