ภาษาอังกฤษ

ตอบอะไรคะ

.. คเอท ๓๐ เตเลทอ๓' 'นทร สตฮ่อ๕ !๐06!ท6 15 |6ธร ปําอท โฮ!ธรล'ธ5? พเล๓ สทส ทลแท 2. บิ๐นย ฮกซ่ 58 เท 1 3. หลแ/ สทฮ์ 3ลสท เหร อสลบก 1 1 เลทอ6โ6' เนทร สสต่อฮ่ !0ผ6!ท6ก ลโ6 อสุนอฮ! (เทลท โอเอรล'ร7 6, ทศ 1. 0อนย สทส 9สเฮท 2. ตอๆ อทฮ์ "ลแท 3. 'ศลฑ« ลทส ธิลเลท 4. "ลั สกส ธิลเสท 6. พทธโ6 ๐ลท พ6 ร66 !ทเร รเอท? 1. ล! !ท6 16กทาว!อ 2. อ8! ทอ ท๐ร๒!แล! 3. อธ! เทอ เ๒616๐!ธนทา 4,. ล! ไท6 เอทลเทาลอ7 7. หหเอท รเลไธทกาธท1!1ร ๐๐๓6๐16? /หเทส หอนท หอ๓๑๕ 1. ทอน ทลงอ 10 !ล6 อศี ทล!. 2.ท่อน ทลงธ 10 0ธ ๐ลเธโน| พทอท หอน พล1 ฏลรร. 3. ท่อน ทลง6 10 ฝา!ท๒ ๐ลธรโน!ไต. 4, ห่อน ทลง6ธ 10 พเธล ทอน ทล1!. 8. ท๐ ทลร 10 1อ|อพ/ ไทไร ธรเฮท? 8๐๐1๐ เทนร1 ท๐1 ๒6๕ พู|๑๐๕สต่ ๑๑๕ทรห !(.ฉห๒ 0ร15. 4|| ๒1๐|๐ร พไี| ๒๕ 1. 0ล สู่ทีงธร 3. ๒๐0!6 ท์ต่อร

คำตอบ

7.) Mind your head = ระวังศีรษะ
You have to be careful when you walk pass.
= คุณต้องระวังเมื่อคุณเดินผ่าน
ตอบ 2 ค่ะ (ผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยนะคะ)

แสดงความคิดเห็น

8.) Bicycle must not be placed against Lamp Posts. All bicycles will be removed.
จะต้องไม่จอดจักรยานกับเสาไฟ จักรยานทั้งหมดจะถูกเอาออกไป
ตอบ 3 ค่ะ (ผิดพลาดยังขอโทษด้วยนะคะ)

แสดงความคิดเห็น