ภาษาอังกฤษ

ช่วยแปลทีค่ะ..อันนี้เป็นบทละครนะคะ😊
ขอบคุณล่วงหน้าค่าา

1ห4พพ: 0๒, เษ สิดละ ไอหล์!, หหร(อทช: 1โอ๑ ส๐ อน ฝั้ลเอ ๑อเอ ไท10 ททท ชลเอท ลทส 64อล] ทาร หลกรรุ0ท ไม้16๐ ล “ ป้อแพง สดยก โอทาย! ผุ้ซ์ ไหสฟะ 0 ทูไอลร๑ โอยไขอ เทอ!. ไห้โท พหรโอ รอ) ทอแร หลากไอท กโหดาท แอ โทส0» ลตต รไม 1 50 ๒ลส, (ไทล( รทอ พอน1ส ทลจ๐ ผู้ไอฟ์ ไก้ร๐ ตไส่ท76 ทลขอ 501๓6 40 อล1. ๐ ลท1อ๕ (ทลลิง ฑรง 1 1,เ 1111 20 3อน ลร เทแอ หลทบุต์อท [ 1 11111'1111 (1 1.เ---- ๐ไม1ส พไห68 0แร พฑิกอ พ1 ๒ทักธ์ ไท40 (ท๐ 0ะส. 16 รเล11 ๒อ พ"อ11 (ทอล1อส์, ลท [ พท[| ๑ล1๐ โอะ 16 116๐ ล แท0เหอ7. แซล แ ไห4ฟะ: ไง้อ!. 1 ๑ล๓76 สอ (ไทล1!. | 1 1 1 11๐ 1แง: ไง0, ฏ1อลร๐, ส่อก”6 เลเณ เทอแท. 1 ทอณ์ร6 ไ หฑ์!1 ธไทอ ห0น ททร ๐ไม่ไต่. 1 เง0 "พลฤท(!. 1ง7019: จ7ตอก พัทอ อลไทร หลร 0รม, 6แอ พ6 ลทอลอส์, ชลขอ 1ไ16 ๑ให่ไส| (1อ ทลเทอ 0ธ์ ไลแท7๑1, ลทผ์ 6001 26 ลพเลข ไท เอ. โวเหห(รเฮากรแซ: ไห้ล, ไทล, กล,หล. 1 3เ11 1 11 5๐ ไลฯอฟ์ ไท (๐ ๐005 ลทผู 6๐01 ขอเช ฎ00ฝ ๑ลอ 0ร ทอท 1อ๓6 ไนญ่โห 4๒ยพง7851.: 1 แฟแอ 6อ ๑๐๓ร แทร ไอทธ ๐ลนท่เก็น| ทลไห. “311111ก4ฒเเ[ . ..( ....' ล กอเอ66. โท6 ไอจอะ ไทลส ทอไทอ รไรไหร ทอง (001 ทน1 ทอละ (ไอ 600 พลร ล 11้(ไอ พทัตอพ. “ห7ไทอ๓ เกอ จตร(๕1 9ลท1๐0 60 60 โท, 5๐ ทไล6อฝี อ56ไว้ ออทอลเก 11. 1ง: ' 0 7 โโืนง@่ ้ ้ 11 พล18967 0017: 4อท ล จ๑ละ 07 โข0, ไก6 ไม่ทธู75 ร0ท พลร "พขล]ไตทธ ไท (ท6 โอหอ56 พทอ๓ ไทอ อลแผ ล 50๓8, หไห้6 พล5 50 6แลเหหัทธ (ไทล( 1อ ร6000 รณ์| ลหผต์ ไร4อ๓๐. 8บพ781.: ปน,ฝัน,สัน,ไล, ไล, ไล. 1แพ(6: 09, พ"ล( ล 96ลนท์เก็| ร0ทธ!. ที/ไ0 15 จไทธไโทธ์ ร0 10จ๑ไห?. “พ91947 009: ต@ 109๑ไห จ0166 ๑ลเทอ รโทยเท ไลดแท7อ1 15 4อพอ, ไอ ไม่ทยู75 รอท พล1อ(| 10 เม แท) 60 ทอ๑ห, แหส 100166๕ส์ โอท (ไน6 ส00 0ก (ไท6 4อพ๑ห, ไวน1 ทอกอ พลร 10 0๐ โอแท0 . อดแพ60: งอพ พทล6 ร6หล1 1 สอ?. ไท๕๓๕ ร ๓อ พลห 0ธ์ 6ไหทไห่ทย แท. โหดห๐ ล๑ ๓อ จเลไร ลทต์ ๓อ เเย
(ละ พ@ 4 พได พอละ4,เทลง ๓6ศร (๓ โพ6 แล : ม เผย7621: 1๐ พ๕๓1 กล๐6 ภณ, ไหลง 4ก๐ ฉกยโกน ยล (๐๒๕๐๒«« ๐๓1 066วก(0 (8๐ ร็อรอะ! ลอส ร16๓60 40 [6. ()ท๐ ข้อ/ ๐ พล5 4เลก(ไกย ไปก ล466๐. ไพ6 งล๐ หร(๐0 ๑๐๓ปลฏ, ลอง ๓๐ ทอลกป พล6 86 ชล[0- [1 13 ๐ เต7๐1 16! ฝีอพ๓ แอ โทส่4 อร์ ทด6 ลโธ» พลฏแลข๕. 104 ๐พล ทอละ งนร 60 000- ลก@ (ท๐ พๆ(๐ ๐[เตน๒๐๕ แก 1 พเผยเ78: วัต๐๓ ผิดทย พ๑๓ กพะทง(ธะ 50 แหลเร 6 พลง/ 1 ๑ดด ๑ไล) 60 5 งอพ๐๕!. 1 พท[1 @๐ (๒๐ 5ล1๓๐ ฝันเลธี* พลอย ไง ย๐๕ลต 10 ธร0” สละไม ๐ พอง1 10 ๐10พอ๓๐ พลเลย70๒8:1ง๑0๕่ละ» เ๓7๐1. 16! สอพ๓ หอพร ไลเท 10 เท6 1 ๕๐๒๓ ลดส (6๐ ใม่ทย"5 ร0 ๕แท๕๕ แท. ไขลตน2๐1 ลร [ ๐๓% 3งเธย471018: รักราอสไัด1อใช» (6 ไลเร ร์อ รพแทโร6ส 10 5อ6 ไม่โท นเอยบพ2วธะ 0ต» “๐0 ละ6 ข๐0?. อลยง0ธะ ฏลเขีอย, ธะ ขอลา4 15 ขอยเล. โยลห ๑๐๐๓ ลตงะ0ฝัท ธร ๐หะูก็น1 ลร 0 จมป1 ห๐๒ เส [1๒๐ พทกัท ณะ ไต กรร ไตโทรส่อาท ?- ตลรรร เณ๐?. ไี/ปี1 ทอย ๒๐ ทรร พรก๐ ลอ เท(ร50เทท๕- พเธยพ2ธะ: ๐ [พปีป. โห้อน“6 ขอนก ลกส่ ไล “0๐0860 า 1เง0๐๕ 3ต56 1๐( สัอ' กณา ลเขยา7260: [พ์[1 0 ลพลง พรูท ทอน, อน1 1 ต่อ ๓01 นกอ๓ ก0พ 40 5ี6! นอพอ. ได้ไลอะนอก ยลร์ก, 1กอ๓ ก0พ พ1 [ 0๐6 @๐พท?. ๒พแพ6ธะ ช้อพ"ทอ 1 8เอยบ“พ28510: ช้อย ทลขอ 40 ๕0 ท0. ซัก๐ พ(๐๒ พร]| ๑๐๓0 5008 ง 3๐0๐0 ธา1แพ6๒: ช้๐๓006 ฝ่อก ( "01 ลถแท7อ1, ไ สฝ่อพ๓, (6๐ พ1๐ ล5 ลห6ลสัข (ในอ๓๑๐, ทต จม. 1ย47018: 7ตอก (อ ไม่ทย75 รอท "ลร ฮู๓เตทธ์ กเหช์ฮ่ฮหศศช่! อน ลง@ ๑0๓6๐ 60 (ล1๐ ลทแท7@!. โงอพ ชอน “ร!| กอ๑๓ 566 ในอ ลอมั๓!. โช๊อล,กล,ล,กล- พ4884708: โย6๐พา(๐0 ๐๑56 8 5ท6 อท (ไพอ ทท๑๐ ลตส์ ก๐ พอท(6๓๕( ไท (อ 00@ใ5+ “(ไน0น1 5๐๓ไทธ ล (ไม้ทธ ลทต ” ๒๒ ลต ทอฑ์65. ให้โอลทจไม่16, ไท (ไน6 6อพอธี.+ โดติด อท ร ไส!. 1 (ทอแฮูไน! 1 จ๑ลเหลไอ( ทอน อ (ใน6 พ 0110, ลทกส จ๕ เกรรรซซชรร์ที 4 ทอย หท๑6@@ ไม่1 ขอย ใกลข@ ฝี6๕๓60 ทท6 ล๓ฝ ร่แร( ก0” (ทล( 1 พร| ๕1 0แท ๒๑๐ลนต์โพ| ไลไท!. ๒6ลแน่ก็น| (ห๐568. [ไนอ๓ รใ1๐ 40016 ในอท โต10 (ใน6 ททไต๑๑ หอลเอ ลไหแ1 ' 1++8๐๐0 โล0แก20175 ล @@๐6๐๓ พ6๕๓๐ 516 กลต์ 10 [โจ6 ไท 6 1๐ล6 กอ[ ลท ทน์รอร. ไหโอลทพไม่16.

คำตอบ

ช่างกล้านัก เข้ามาในสวนและขโมยดอกไม้ของข้าอย่างกับโจรเจ้าจะได้รับโทษจากมัน
โอ้ไม่นะยกโทษให้ข้าเถอะ ภรรยาของฉันเห็นดอกrampionนี้จากหน้าต่างนางต้องการมันมารักษาอาการป่วย
ถ้าเจ้าพูดความจริง ข้าจะให้มากเท่าที่เจ้าต้องการแต่มีเงื่อนไข1ประการ เจ้าต้องให้เด็กที่ภรรยาเจ้ากำลังจะคลอด ข้าจะดูแลอย่างดีเหมือนแม่
ไม่นะ ข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้
งั้นภรรยากับเด็กของเจ้าจะตายคืนนี้
ไม่นะ อย่าทำร้ายพวกเขา ข้าสัญญาว่าข้าจะให้ลูกของข้า
ดีมาก งั้นเจ้าก็ไปเก็บดอกrampionเท่าที่เจ้าต้องการได้เลย
เมื่อคราวที่เด็กเกิดแล้ว แม่มดปรากฎตัวขึ้นตั้งชื่อให้เด็กทารกว่า ราพันเซล และนำตัวเธอไป
ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ราพันเซลโตหญิงสาวสวยที่เติบโตมาใต้แสงอาทิตย์ในป่า เธอได้รับการดูแลอย่างดีและมีผมยาว
ฉันชอบที่จะหวีผมยาวและสวยของฉัน
เมื่อราพันเซลอายุ12ปี แม่มดขังเธอในหอคอยกลางป่า หอคอยไม่มีบันได ไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่เมื่อไหร่ที่นางแม่มดอยากจะขึ้นไปนางก็จะปล่อยผมลงมา
ราพันเซล ราพันเซล ปล่อยผมของเจ้าลงมา
ได้ค่ะ แต่ขอแก้เปียก่อนนะจะได้ปีนขึ้นมาได้
หลังจากนั้นปีสองปี เจ้าชายเดินเล่นในป่าเขาได้ยินเสียงเพลงที่เพราะมากทำให้เจ้าชายยืนนิ่งและฟัง
ดูดูดูลาลาลา
ใครกันร้องเพลงได้เพราะมาก
เสียงเพราะนี้มาจากหอคอยของราพันเซล เจ้าชายต้องการที่จะปีนขึ้นไปจึงมองหาประตู และบันไดแต่ไม่พบ
ทำอย่างไรดีละ ไม่มีทางที่จะขึ้นไปได้เลยที่นี่ไม่มีบันไดหรือประตูทางเข้าเลย
เจ้าชายกลับวังแต่ยังคงนึกถึงเสียงเพราะๆนั่นเขาจึงไปในป่าและคอยฟังทุกวัน วันหนึ่งเขายืนหลังต้นไม้ตอนที่เขาเห็นว่ามีคนมา และได้ยินสิ่งที่นางพูด
ราพันเซล ราพันเซล ปล่อยผมของเจ้าลงมา
หลังจากนั้นราพันเซลก็ปล่อนผมลงมาและแม่มดก็ปีนขึ้นไป
นั่นคือทางที่สามารถจะขึ้นไปได้สินะ ฉันจะทำเหมือนคนนั้น
วันถัดมาเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินเขาไปที่หอคอย
ราพันเซล ราพันเซล ปล่อยผมของเจ้าลงมา
ทันใดนั้นผมก็ตกลงมาเจ้าชายก็ปีนขึ้นไปราพันเซลตกใจเมื่อเห็นเจ้าชาย
โอ้ เจ้าคือใคร
ที่รัก หัวใจข้าเป็นของเจ้า ข้าไม่เคยเห็นใครสวยเท่าเจ้า เจ้าจะแต่งงานกับข้าได้ไหม เจ้าจะเป็นภรรยาและอยู่กับข้าที่อาณาจักรได้ไหม
ได้ ฉันไป คุณทั้งหล่อและอ่อนเยาว์นัก
เคงั้นเราไปแต่งงานกัน ปล่อยผมของคุณแล้วไปกัน
ฉันจะไปกับคุณฉันไม่รู้จะลงไปอย่างไร
พูดถูก
คุณต้องไปได้แล้ว แม่มดกำลังจะกลับมา
ได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะราพันเซล ฉันจะหาวิธีช่วย
เมื่อเจ้าชายลงมาแล้ว แม่มดก็ถึงพอดีและพูดว่า
เจ้าจะมานำนางไป แต่ตอนนี้เจ้าจะไม่มีวันจะพบนางอีก

แสดงความคิดเห็น