วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่าา ข้อ4-10 พร้อมอธิบายด้วยนะคะ🙏

- 6ม82. ส 6 สือนที่ได้พอดี สัมประสิทธิ์ ะ มึ่ ศณณา เนโต๊ะ เมื่อออกแรง 4 3ง ดึงไม้ท่อนนี้ 'ไม้เริ่มเคลื่อนก สัมผัสคู่นี้มีค่าเท่าใด .“. ๐ . % พื้น ในกรณีที่วัต' เอคอ พ . พ +คสู(ท่อนไม้มวล 1 1๕ วางอยู่บา .) ญูองความเสียดทาน ของผิว' ซ าฝคลือ“ที ถูนี้ถูกฉุดด้วยแรง 9 โง เพรา๐ ไยคท งด ๐ . ["' !" "รู“วัตถุริ่มเคสื่อนที่ เมื่อได้รับแรงฉุด. 15 ๆในแนวราบกับพื้ จอง แรงเสียดทานสถิดมีค่าเท่าใด ใจเคอน ราวีมละาห2 จ ด ห อน5 ๕ศุตภา แล นิ่งอยู่บนพื้นราบ จะองออกแรง" เนแนวรานกี่ โง กล่องจึงจะเริมเคลือ407 «๑-จัท เซจ ะหว่างผิวสัมผัง เของกล่องกับพื้นเท่ากับ 0.02 สัมประสิทธิ์คีวิจ์มเสียดทานระหว่างผิว' 95 และ 100 74 ตาม! ร 5 ผู ข. กล่องใบหนึ่งมีมวล 8 8 7 กําหนดให้สัมประสิทธิ์คว์ริ้มเสียดทานร: เล่ะกแสต่ห่า ห ข์ % วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 16 6๕ วางอยู่บน 18 พื้นโต๊ะมีค่าเท่ากับ 0.5 ต้องการทราบว่าเมื่อออกแรง 16+ ลอด1เภ 5 ' โสียดทานเท่าใด ณะ ง น / 6. วัตถุชิ้นหนึ่งมวล 50 6๕ วางอยู่บนพื้น สัมประสิทธิ์ความเสียดทา 0 ล อ กี่ง วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่พอดี ต้องออกแรงกุดในแนวราบ อ. 9 . ห / 6. วัตถุมวล 10 1๕ วางอยู่บนพื้น ที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.1 ต้อ: เสียดทานกี่ ง / 7. วัตถุมวล 2 1๕ เคลื่อนที่ไปบนโต๊ะ เสียดทานจลน์ มีค่าเท่าใด 8 วางวัตถุชิ้นหนึ่งบนพื้นกระ ๒ 4 1 ส 100 1ง วัตถุชิ้นนี้มีมวล กี 1๕ ซ่ 5 9. วัตถุมวล 5 1๕ วางอยู่บนพัน สัมประ เกิดแรงเสียดทานเท่าใต นแ ล 6แลอ พ 8 านที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวสัมผัสเท่ากับ 0.5 ขณะทีวัตถุเคลอนก สระภร 10. วัตถุหนึ่งมีสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดท ซี, =@ล32, สเลิ๑ถื้ง ลั ค ว ด. ไปมีแรงปฏิกิริยา 10 ง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวสัมผัสเป็นเท่าใด วะวะ===๑๑๕2ววีีิ2 เสัมผัสของวัตถุ กับ ลําดับ จะเกิดแรง เนระหว่างผิวสัมผัสมีค่า 0.3 จะ เงการทราบว่าเกิดแรง ศุ ซี น่ ศ มีแรงเสียดทานสถิตสูงสุด 4 ว จงหาว่าสัมประสิทธิ์ของความ ฮ่ ล ง 'ดาน มีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 0.5 พบว่าเมื่อแรงเสียดทาน ขิ. ฉ่ สิทธิ์ของความเสียดทาน 0.1 เมื่อออกแรง 10» 9๑0,30 4 จะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ