ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

(3 เตลเรั9) ไร อเศรอผงน.. อเทตรนีทผู 0์ 12 แตอร, ลบอน! อ พอกต่อหัน| ปแซกตือ. โทด กิเร: อทต์ ไธระ ค๑ร อ๓๑ ออเละ. เร (0ใดโซก์นไท เฮอด์ หัทอ ๓๕ วอ|0เพ, ๕แซทะ ๐ เภ ฟัท๑ร, ปัรอท๑ ไร ๐๓๑ 9แลทเพลพีอล1 อแระ ใท ๐ออ นิกด. โทดทอ ลเอ บเพอ ทร06อ 1ค ฝายแอ 65 ผี0 ๕๓อ่ เท อ ไทร, มน! อ ขีต่ะ(+ ) เก ฝ่า6 รต808 เทยตือด์. .เมี: ปาร แทร ไร ไทยเพลอ อเต่อ นํา๑ เก๐อเละะ เพยน์ อกร์ พทไร ชํา๑ อวก๓ พร เท ตด 2๑02 0อ4060- รท@ อ๐๓อ๕๕ พเอส์ หอน ฏิเตเก็สือ ภานระ กอ6 ต่าลกญู6 ตํา@ อท่ดเทธ| กทออกกญ ซ์ ชา@ รอกไอก๐๑. อเดภาอธะ (1 ลเห่พธส (9) ภาษ ต์อรย์๓ลม่อก ๑! 20สา. 1เหท เทอฝาละ สเหลมธ พเอลเธ ธรทธไอไอ 010เทอร.. 1อ[หทส่ล ลร ล| ขําอ ธตกอ๐15 อเอ ส่ด!อ ไท 1965.1 ทรงอ/ กลงอ 10 9๐ ไอ7 รอ๓๐๐| อก ทาษ ต่อรอส อก ชาด! ช่ลท. ! อณุไย กาษ ไฟ่แข่กต่ส 1อด. ล1 ทาษ ทอนธอ อทซ์ ศาษ/ 1ก่อกฮ่ สกอ่ เทอ แรนด[ไห พลดแผ่ ช่าย ]งข่อกล| ปิล ตดแลต่อ อก โก/. โกร อละ พตธฉัเพือเอกค! อขาอนญา- “เม1ลม์ทอะ 0ู[นีต่อ1ร ไอ: ข้าอ กเทไห 40/ ลท ลเทล266 ฮมอกเทย คะ!ห่อทีทล ติอมู/ ! จดไอ่. “(๐ ส พงดแซล่ ลเย หค่ญ่อ อข่ทธร สทย์ ร!! อ่องเท ใก อนะ ธอล18. ก๊แ(ร! อดเทอ หาอ คิดแลย่อะ ชาอก ป่าอ 1ท่ทาด ใต้กร1อ( สเกส ทัทอ แอดเต่อท! อะก่งอย่. โฟ่ร ออกรเก่กไซท1 พลร เทด ได๒น่อนร อย์ 1อก ผุญชัเพอแร, หตอก บทาพ66 1อทา เทยโอวฎูแอ6ร ร : 0ปน ซ่ “หศาลเล ผูแซล! ปป่าถ่ส 0อ1อ0เลน่อก เอ! อน ลทส 3ไทผูลด018” รสต่ เทษ ดแลกอ่ททอป้า6- «0 <ไไไ๐ส
grammar english homework sentence

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!