คณิตศาสตร์

ทำไงอะค่ะ

( 4 ซีร ' | ไน . «ลล0 ารคุณ เศษส่วนและการบวก การลป การคู 5 ' การหารเศษส่วน ซ้ ช่. ส คําชี้แฉง 1ห้เลือกคําตอบทีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ่ามีน้้าเหลื )ในถัง 216 สิตร ถังป ) กั้ง หลัง โ้ไป % ของที่มีอยู่ ปราก, ว่ามีนําเหลืออยู่ งน่ ง ถังน้าใบหนึ่งมีนําอยู่ อึ๋ ของถัง หลังจากใช้น่าไป ธ์ ของทีมอยู่ ฏ แดวีตร ลิ ง. 500 ลิตร ก. 360ลิตร ข. 400 ลิตร ค. 450 ลิตร « 2 ฉี ม ช้อขัน, ป เร๓3 3 แล้ว % - มีค่าเท่าใด #: ตีร อกายกก5วอและว9วธิว05 9รวั8 ห 3 9 ก. 1 |, 6 6 3 ก 97 แว้า . เจิตคซะ7 6 1 1 น "ตา ซะ พต 2 22 2 ข. 10.5 บ 8 ค. 11.5 ง. 19.5 อ2+ 5 ยลฟะ, ' 13 1 มีค่าเท่ากับเท่าใด ธรธ์ ณ อ ขบ 4 ทิ ล ถ้าจ๑ # 65= ต18) 8แลถิะ๓= แล้ว จงหาค่ ๒ ง. 6 ว คาของ เร. , ม ก 7 ฒิ 1 ข. 1084 ฟ 19 6 ให้2%-3 “จ ก ธี1ผันั้บน, ค่าเท่ากัราค 19 ง บณัฒ ธักั6 กบข้อ] 19 บ แน4 ว “ ค. 8 มดค่ 6 ไน่๓2 คาเ ากับข้อใด ร ง+4 4 บ 38 ์30 43 เนร 30 + ห จ) มีค่าเท่าคะ คอ. 29 ง เท่ากับข้อใด 40 57) ก ๑9 (ธะ๑ มค่าเท่ ม 49 กันน บข้อใด " -.ู
เศษส่วน

คำตอบ