คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อค่ะ

4. ข้อไตเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเ' ง. ต้อ ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับเขมร ขั้ ก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 5. การสร้า: ข. ความสัมพันธ์ทางการเมือง ข้อใดไม่ถูก ค. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ก. การ ง, ความสัมพันธ์ทางการปกครอง ข. การ 2. นโยบายต่างประเทศในสมัยอยุธยาขึ้นอยู่กับ .กา ปัจจัยใด อย ก. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม . กา แ ข. ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ง น 6. ชาติ ค. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการศึกษา แรกแล ง. ปัจจัยด้านการปกครองและศาสนา โครต 3. จุดประสงค์สําคัญที่สุดที่พระนารายณ์ ก มหาราชทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสคือ ข, เรื่องใด ม ง ค. ก. การค้าระหว่างประเทศ ข, การสร้างพระราชวังใหม่ จ ณี ๒ ๐ ย, ล 7.ศิ เนิ ค. การให้คานอํานาจกับฮอล้นดา น , เจล แล น้อย กิด ง, การช่วยเหลือทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ | 0) ม ร: [7 4. ปัจจัยด้านการเมืองที่กําหนดให้อยุธยามี ความสัมพันธ์กับต่างชาติมีจุดมุ่งหมายใด ก. ต้องการขยายอํานาจ ข. ต้องการแลกเปลี่ยนสินค้ากับขาวต่างชาติ ค. ต้องการแสดงความเข้มแข็งและอํานาจของ อาณาจักร
ดเพียงคําตอบเดียว % ลงในคําตอบที่ถู าต้องทีล สุด | ต้อง | ซึนแ ชาชนมีความรู้ด้าน: ” " จ๊างความสัมพันธ์ระหว่างอยุธย ากับมลายู | 5. การส ข้อใคไม่ถูกต้อง | รรับเอาศาสนาอิสลามม าเผยแผ่ยังอยุธย | รให้มลายเป็นตลาดรองรับสินค้าจากอยุธยา ม ฑ์ ว ) ค การให้มลายเป็นเมืองท่าการค้าที่สําคัญของ อยุธย การรับซื้อสินค้าประเภทเครื่องเทศไม้จันทน์ พริกไทย จ ากมลายูไปสร้างมูลค่าเพิ่ม = เค ซ่ ม, ซ่ 2 6. ชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาเป็นชาติ ะ ซ ซี. แรกและเข้ามาตังสถานีการค้าทีกรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี มะริดตะนาวศรี คือชาติใด ก. อังกฤษ ข, ฝรั่งเศส ค. ฮอลันดา ง, โปรตุเกส จ ซ่๓๑ ..2 1 7. ศิลปวัฒนธรรมเขมรด้านใดที่มีอิทธิพลต่ออยุธยา น้อยมาก ก. ศิลปกรรม ข. วรรณกรรม ค, ระบบการปกครอง ง. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับ เปในลักษณะใด ม/ เมซ่ ป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของอยุธยา มอญหทําสงครามกับอยุธยาผลัดกันแพ้ ผลัด กันชนะ ค. มอญมาขอเป็นประเทศราชของอยุธยา อยุธยาได้สั่งสมบารมีจากการที่มีมอญเป็น = .ชอ เมืองขึ้น ง. มอญมาขอเป็นประเทศราชของอยุธยา อยุธยาอาศัยมอญเป็นเมืองท่าทางตะวันตก เป็นประตูออกสู่อันดามัน 9. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติตะวันตก เป็นไปในลักษณะใดเป็นลําดับ ณะ ม ก. การเมองนําการคา เ ข. การค้านาการเมอง ค. การทูตนําการเผยแผ่ศาสนา ง. การเผยแผ่ศาสนานําการทูต 10. ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับ อาณาจักรล้านช้างเป็นไปในลักษณะใด ก. รัฐกันชน ข. คู่สงคราม ค. ประเทศราช

คำตอบ