คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกคำตอบหน่อยค่ะ20ข้อ
ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
ม.2

ภาคเรียนที่ 1 1013 เพริชา ค22 รหัสวิชา วอสกา . ข้อสอบวัคผลคลางภาคศ รี จขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๆูยาคญิตศาลต ไส ห » ตอน(ให้นัก' 20 ขัอ ( 10 คะ แนน ) คําขี้แจง : ข้อสอบมี # ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยมี # ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบลัตบัยมี « ข้อ ( 10 ค เสื่องหมายี *“ ลงใ ตี่มีเลขยี้กําลังเป็นจํา4 วนเต็มกา ลือกคํ อบตีโทจก โ โดยทําเค ตลนที่ 1 จงเ ยกกําลังก มส.ค1แม.21 เข้าใจละใช้สมบัติของเลข| ชีวิตจริง -25มีค่ามากกว่า- 39๒คู่เท่าไร กุ“49 ยข.49 ค.-113 -109-(5-2)3 ี ( (5-2)- ลูรงกับข้อใด 4, 1 ค่าของ (7-5)” ก.-5 ย.5 ค.-1 (2 + ทามีค่าเท่าใดเมื่อ ม=6 และ 10 ง.81 ก8 ข.16 4 จ้อใดมีผลลัพธ์แตกค่างจากข้ออื่น ต ผื4%-ส8 ง ผื4%-สว็ ๕8ล ๕ 7 --- ' ส5%ล3 ' ล6%ล9 ป ล378 "ง 6๓ แรกลืว3ก จ ลต มีค่าตรงกับข้อได อ ค.๕ ง.ฒ ม ณัต 6. นต่อใบณัญิปก 210%273 ซ่ 2 8 6 รร 5-12%55 14๐7-2 เล 27%2”5 =2 = 56 ซ่. 9 = ๆ” >%7 ธ3%ธ3%(-7)-2 โซ6 มีค่าตรงกับย้อไต ร 52%73 ง ก -- ก ขย --- 54%7 ๆ4%73 ค. 582274
ม 6 % 105) ตร จับข้อใด ง. 4.829% 10 8. ผลลัพธ์ของ(3.82% 106)+(6.94% 105)162.15 ซ์ , 5 . 7๕ 01% 105 ข. 1.291% 10 รับข้อใด รั4 ล 67 >% (3 % 405) ตรงกบ ง. 1.08% 10 ๑ะ ผลลัพธ์ของ (18% 1075) * (02* 30 9 * " 08% 10 1” * 1. 8 % 108 ค. ญ่ ก. 1.08% 10 ข. 1.08 -25 ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ร0 10. ผลลัพธ์ของ(2.745% 10?) + (0.9% 10 7) ในธูปสัญก5 ง.3.05% ขน ก.3.05% 1078 ข.3.05>% 108 ค.3.05% 10 ี แต้กําไรกล่องละ8.50 บาท และผ 11, โรงงาน 160 8๕๓ ผลิตขนมปังกรอบรสคิ้งเดิมได้ 10.4 กง น ' ศ ณะอร5 ไรงหมดประ ลิ ลาไวกล่องถะ นจะ ได้กําไรทั้งห ปังอบเนยได้12.06 ล้านกลิอง ไค้กําไรกล่องละ7.25 บาทโรงงา ง 178% 105 000 บาทจะต้อง ค. 176% 10” 7 7 " ก. 1.73% 10 ย.1.75% 10 . : | ล้าชลิคาต้องการฝากเงิน315, 12. ชลิคาวางแผนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนที่ได้คอกเบีย 0.7% ตอิ ฝากเงินระยะเวลากี่ปีจึงจะ ได้เงินรวมอย่างน้อย 333,000 บาท " ก.4 ปี ข.6 ปี ค.ธปี ง.10 สนะสติตติห เรน เพันธ์ของจํานวนจริง และใช้สมบัติของจํานวนจริงใม่ถา มฐ.ค 1.1 ม.22เข้าใจจํานวนจริงและความสัม คณิตศาสตร์และชีวิตจริง 13. 0.031 มีค่าเท่าไร 31 31 31 831 "อ ชา กีวรา ง5999 14.0.573 มีค่าเท่าไร 8 14 43 49 ภู.-- ข-- ค-- ง - 15 25 75 85 15. 2.6 มีค่าเท่าไร 5 8 17 2 ร ว ถีกร ง 2 16. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ก. 7.0 เป็นจํานวนจริง ข, งั/-อเป็นจํานวนตรรกยะ ค. จํานวนนับทุกจํานวนเป็นจํานวนจริง ง ง.จ้านวนที่อยู่ในรูปทศนิยมซําเป็นจํานวนตรรกยะ
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101) หน้า 5 17. ข้อใคกล่าวถูกต้อง ก. -รยเป็นจํานวนจริง 0 อ ข. --เป็นจํานวนอตรรกยะ 2ห ค. งรึ - ข9เป็นจํานวนตรรกยะ ๑ ฆ ง 9 ส4 ๐ ซ่ ๐ ๆ.ช ง. จํานวนนับ * อย่างน้อยหนึ่งจํานวนทีทําให้ 413% =1 ฆ ' ร ๑ 18. ข้อใดต่อ ไปนีเป็นจริง กง2 ยขง(๑ ค.รากที่สองของ 25 คือ 5 19, ข้อใดคเป็นรากที่สองของ2.209 ก.ง2209 ขบข. (ง22559)* ค. +#47 20. ข้อใดเป็นรากที่สองของ 1.3689 ก 1 18 1เ117 ค: 123 ง.ข0.02 เป็นจํานวนตรรกยะ ง.-ง47 ง, 1.27

คำตอบ

ทั้ง 20 ข้อ คือตอบไม่ได้เลยเหรอครับ?

dodo

ตัวอย่างบางข้อนะครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!