คณิตศาสตร์

ส่งพรุ่งนี้ช่วยหน่อยนะคะ((ข้อ5นะคะ))

เซต "' จงหาปริมาตรของโร เล 6 เกซึ่งมีรูปร่างคล้ายทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 12,760,000 ๒ คําตอบในรูปสัญกรณ์วิ1 ณ์วิทยาศาสตร์ (กําหนด ม3.14 จรส และปริมาตรของทรงกลม เท่ากับ นิวตัน (ง๕๒6 1 โรลล0, นักวิ ต เอท, 517/ โรลล๐, ค.ศ. 1643-1727) นักวิทยาศาสตร์ขาวอังกฤษ เชื่อว่า แรงดี: |ดระ' จึง ดี ซ ระ' 'หว่างวัตถุทุกชนิดในเอกภพ เขาจึงเสนอกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล (โง๕ผแ0ณ์5 ฮู่ ซ่เตเรีย ดี: ่งมีใจความว่า วัตถุทั้งหลายในเอกภพจะดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูตระ ไปตามความสัมพันธ์ดังนี้ 1ดเดตชั = ---* เมื่อ 7 เป็นขนาดของแรงดึงดูดระา /หว่างวัตถุ มีหน่วยฉ์ ป 6 เป็นค่าคงตัวโน้มถ่วงสากลซึ่งเท่ากับ6.67 * 10" “งณ์ ถา, และ ถา เป็นมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกีโลกรัม (๒@) ธ เป็นระยะทางระหว่างวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตร (ญ่ โลกกับดวงจันทร์ มีมวลประมาณ 5.972 % 10“ กิโลกรัม และ 7.346 % 10” กิโลกรัม ตามลําดับ 'โดยมีระยะทางระหว่างโลกกับ ดวงจันทร์ประมาณ 3.8 * 10* เมตร จงหาขนาดของแรงดึงดูดระหว่าง โลกกับดวงจันทร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ