คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยค่าา

- 7ญฮฝฝฝฝฆ้ฆืกณายบาและเมลาส์ตว์ป่า 33. รถยนต์คันหนึ่งเคลี่ มื่อนําค่าอั !: ต์ค้นหนึ่งเคลื่อนที่ไป เมื่อนําค่าอัตราเร็วและเวลามาเขียนกราฟได้ดังรูป ในช่วงเวลา % = 5 วินาที 1 = 20 วินาที รถยนต์มีความเร่งเป็นเท่าใด 1. 0.8 เมตร/วินาที* 2. 1.5 เมตร/วินาที* 3. 2 เมตร/วินาที* 4 0.5 เมตร/วินาที* จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ตอบคําถามข้อ 34 วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางข้าย ลากแถบกระดาษยผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิดเคาะ 50 ครั้งต่อวินาที ปรากฏข้อมูลการเคลื่อนทีของวัตถุ ดังรูป ข็ 0 6 20 32 60 84 6๕4 @ » ๑ = ๐ฝ@ไว * 34. จงหาความเร่งของวัตถุ ณ จุด 0 1. 98.1 เมตรต่อวินาที* 2. 127.5 เมตรต่อวินาที* 3. 162.5 เมตรต่อวินาที* 4. 205.0 เมตรต่อวินาที*

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ