คำตอบ

Choosen As Best Answer

ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่จะศึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลของตัวแปรต้น
ตัวแปรควบคุม คือ ควบคุมให้มันเหมือนกันเช่น เวลา,ปริมาณ,อุณหภูมิ,สถานที่ เป็นต้น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากเลยค้า❤️

แสดงความคิดเห็น