วิทยาศาสตร์

ช่วยทำหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ💙🙏

รม นิ้ว 1 ก. 15 บว =% ง (8 บว ส ช 1 ฆ ” ” เลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม ฆม 13. ถงบรรจุนมทรงกระบอก มีน้านมบรรจุอยู่ = :) ๑ ซ่=ะข่ ส=รส่ 20 ลตร ต้องการนากรวยทีมีรัศมีที่ปากกรวย ป55 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร มารองรับ ม แจกคนโคยในการเทพอดีเต็มทุกครั้ง จงหาว่า จะต้องนํากรวยมากกี่ ขันจึงจะเพียวพอโดยไม่ให้ นมเหลือค้างที่ถัง ภก 036 กรวย ญ่. 97 กรวย ก. 39 กรวย ง, 40 กรวย 14. ทรงกลมสองลูกมีรัศมียาว 4 และ 5 เซนติเมตร <= 4 สซ= ' ๑ น ย จะมีพืนทีผิวต่างกันเท่าไร ก. 16 7 ตารางเซนติเมตร ข. 26 7 ตารางเซนติเมตร = ๕๓ วค6 -> ๓ารารเณพขบ๓เข๓ตร 16.
| เจ้ %2๓4ร ล ะสํ ลรร จ"จ่0 | คัวชวคท5 ใช้ค วามรูเกย วกับพินท พิ้นทผว | 9 ฝเส แลน่ | และปริมาคร ในแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง า ศ ๕ แทงคะกวท รงสิเหลยมถูกบ าศก์ยาว 11 หว 1 5 < าร5นิว ทําไปหลอมเป็นลูกปืน กว้าง8 นึว หน 1 นิ้ว จะได้ลูกปืน ทรงกลมขนาครัศมีลูกละ ขนาดนี้กี่ลูก ก. 105 ลถูก ข. 106 ลูก ค. 107 ลูก ง. 108 ลูก = = 5 9” = 16. ลูกบอลพลาสติกลูกหนง เมือเป่าลมแล้วม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 42 เซนติเมตร ผิวโค้ง อ ะ พลาสติกมี 4 สีสลับกัน รวมทั้งหมด 12 แถบ -= ศ์ ร 1 ๕ า ' คิดเป็นพื้นทีเท่า ๆร อยากทราบวาแตละ สซ๊ รส่ส่ ๑ แถบมีพินทกตารางเซนตเมตร ก. 1.848 ตารางเซนติเมตร ข. 1.223 ตารางเซนติเมตร ค. 924 ตารางเซนติเมตร ง. 462 ตารางเซนติเมตร ไก ถังขยะทรงพืระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่ง 8 .- มีฐานยาวด้านละ 10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้ว ทาสี
ศูนย์กลาง ะดาษใน ช่ ยวข้อง ก“ มพันธ์เชิงเส้น รง รงทีกําหนด ณะอย่างไร วา 10 หน่วย าย 10 หน่วย 10 หน่วย ะ 10 หน่วย ( = 6ตัดแกน กราฟของสมการี วูบ- 2 และแกน “ ที่จุดใค ก. (-300) และ (0,2) ข. (3,.0) และ (0,-2 (0.22 ก เว02 แลร ง (-30) และ (0,-2 มการเชิงเส้นสองตัวแปร ตัวชี้วัดที่ 8 เขียนกร าฟของส: ก # 2 ก้า( 320 อแนนน = 5 แล้ว๕ มีค่าเท่าใค ส่๕ ม 5 ตรงทิกําห นดคด้วยสมการ 3% + 1 24. สมการคู่ใดมีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกัน ก. ขบ=2*%และ * = 27 ขยะ+27=0 และ 7-= 2 ค.% - 27 = 1และ -ม+27=1 งะ+ข7-1 0และ ม-ข+1=0 25. กราฟของสมการ % + 5 = 0และข-5=0 ตัดกันที่จุดใด ก. (5,-5) ข, (-5,5) ค. (-5,-5) ง. (

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ