ภาษาไทย

ใครรู้คำตอบบ้างอะ

ศําขี้แจง ให้บักเรียนตอบค้าถามต่อไปบีให้ถูคั ให้นักเรียนบอกว่าประโยศที่กําหนดให้ค่อไปบีเป็นประโยคความเดียว หรือ ความววม. 2. กบสีเขียวในสระกินแมลงปอ. ะ- 2 เขารับประทานยาหารจีนด้วยคะเรียบอย่างคล่องแค๓ว 3 อาหารและยาเป็นสิงจําเป็นสําหรับมนุษย์. 4 เจ้าแต้มสุนัขย้างบ้านจะกัดเจ้ารุ่นของถัน-.:-<--- .5.เขาทุงริตในการสยบเขาจึงถูกปรับตกทุกวิชา. ง 6 ดีทูบีเป็นนักร้องแต่ศัทธียาเป็นตาราภาพยนตร์--- 7 ความสําเร็จของลูกเป็นความหวังของพ่อแม่-.------- 8. อันกําลังย่านหนังสือสารคดีด้วยความสนใจ..----.. 9.ไม่เซอก็ฉันต้องัยอกไปพูดหน้าห้อง. 0.พ่อซื้อบ้านตากอากาศรีมทะเลขะอํา.- 2 ยึดเส้บใต้คําสันธานในประโยคต่อใปนี้ แล้วเขียนคําอันธานบั้นลงในตาราง พร้อมบอกชนิดของประโยค คความรวม 1 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขอบฟังนิทาน, 2แม็เขาไม่รี้ารวย เขาก็หําบุญเสมอ 3 ก็ปตันและลูกเรือจมน้าตาย [25อจะไปภูเก็ตหรือเชียงใหม่ | [รพอรถโดยสารจอด เด็กๆกีรีบลงจากรถ ไดต์ [ 6.ขาต่อว่าอินก่อน เพราะฉะนั้นจึงตอบโด้เขาบ้าง | 7 จันภรรยาพระถลางกับนางมูกคิดป้องกันเมือง [ 8กระแสน้าโหลแรงจนเขาะตลิ่งไปแถวหนึ่ง [รพแชผ่นจะตกเด็กๆ ก็รีบกลับบ้านทันที [ [ 10.คนไทยรักสงบแต่ยามรบไม่ขลาด | .3. ให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูก (1) หน้าข้อที่เป็นประโยคความข้อน 1. เธอนอนตัวสั้นเพราะกลัวเสียงบิน
คลา ประเทศจีนจัดกีฬาโอลิมปิกซึ่งแล เงให้เห็นวัฒนธรรมจีน เป็นแกนย้านาจอธิปไตย: ..5. คณะรัฐมนตรีและศาสน 6 ผู้ปวยปฏิบัติตนตามแพทย์สึงทุกประการ คารศัตสิบใจของขับจะยิดพลาด แต่ไม่ยางจะบกรัก ) ภาษไทยเป็นภาษาประจ้าาติซึงกวช้เห้ง 7
1 ขนาดก้อนทินยังแหลกจนเป็นเม็ดทรายนับประสายะโรกับหัวใจ 2 ไม่เตยคิดจะทําอะไรแบบบี้มาก่อนและไม่เคยรู้สึกแบบบี้มาก์ยน. .3. แค่เธอพูดจาดีดีให้กัน แค่เพียงเท่านั้นก็ยอมจะกลืน | กลืนน้าลายตัวเอง ฒณ เธอคือคนที่สอนให้ได้รู้จักว่ารักเป็นเหมือนรอยสักที่เจ็บปวดงดงาม. 5. มันคงไม่ยากเย็นเท่าไร ถ้าวันนีใช งไม่ยากเย็นอะไรถักพรุงนีมีเพียงเรา 8. ข้อใตยธิบายประโยคต่อไปนี้ถูกต้อง (๐๓๕๕59) “ถ้าเสยรักใครมากลักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักบั้นเธยจะใน905 ม้แต่ปล้อย์ห้แขาก็จว: แม้แต่น้อย” ง ประโยคใหญ่เป็นประโยคความรวมขับข้อน 2. ประโยคใหญ่เป็นประโยคความข้ยนซับข้อน.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ