วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเฉลยหน่อยน่ะค่ะ
ว่าทำถูกหรือเปล่า

1 เลือดในหลอดเลือดโดมีปริมาณออกซิเจนสูงที่สุด อ ล่างขวาไปปอด จ้าส่หัวใจห้องบนข้าย ข. อาร์เทอรีจา| ศศ. อาร์เทอรีที่มาจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนข้า! เกหัวใจห้อง' ยังส่วนต่าง เอออร์ตาส่งเลือดไปยัง| ค. เวนทีเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา ซี 2 จากแผนภาพการหมุนเวียนเลือดในมนุษย์ ผะ= ๑ ส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย 1 3 หัวใจ 4 ซี ปอด 0ทรหมายเลขใดมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไตออกไซต์สูง และแก๊สออกซิเจนตํา * ก 1และ2 ข. 2และ4 ง. 1และ3 เคลื่อนทีโดยมีทิศทางจากอวัยวะใดไปยังอวัยว ะใด *
4. ยนคนหนึ่งนับจํา นวนครั้งๆ ของซีพจ รขณะ นังนิง ทางปาก 1 ครั้ง ผ่านหลอด . าอดกําแฟลงสู่หลอดทดลองที่บรรจุสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซต์ สังเกตกา จากนั้นทําข้้าวิธีการเดิมโด บ ๆ ด้ มโดยเปลี่ยนเป็นวิ่งเป็นเวลา 5 นาทีแล้ เยใจทันที ได้ผลการทดลองดังตาราง ขณะ นังนิ่ง ร ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากวิ่งมีปริมาณมากกว่าขณะนั่ง การเปลี่ยนแปลงของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นอยู่กับปริมาณ ในขณะวิ่งร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่านั่งนิ่ง ๆ ทําให้จํานวนครั้งของซีพจ ในขณะวิ่งร่างกายต้องการแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น สารละลายแคลเซียมไฮดรอก ากกว่าขณะ' ะนั่งนิ่ง ห 1 ง. : 4. เมคา: เร็บอเนตกับน้า ข้อความใดต่อไปนี่ถูกต้อง * ก. 1 และ 2 ข. 3และ6@4 ค. 1 2 และ 3 ง« 13และ4 ะกอบของอากาศประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ (ร้อยละโดยปริมาตร) มีสัดส่วนโดยประมาณดังนี้ แก๊สออกซิเจน และแก๊สอื่น | อีกเล็กน้อย ถ้านําอากาศจา ากลมหายใจ เออกของ ะเป็นไปตามสัดส่วนใด * องค์ประ 210% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.0496 ไนโตรเจน 78% คนที่เพิ่งผ่านการออกกําลังกายมาวิเคราะ ะห์แก๊สที่เป็นองค์ประกอบ นักเรียนคิดว่าน่าจะ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน่
« หน่วยที่ 3 | ร่างกายมนุษย์ หบังสือเรียนร ายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ น : ะใดตาร» ก ยผ่านอวัยว ว่างก ย โด 6. ในระบบขับถ่าย ภูดกาวะจะเคลื่อบที่จากภายไปทีก ก์, ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ข. ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ ค. กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต้ ท่อไต ง. กระเพาะปัสสาวะ ไต ท่อไต ท่อปัสสาวะ @) ถ้าไตทํางานผิดปกติ จะตรวจพบสิ่งใดในปัสสาวะ ” -คด. โปรตีน ข. ยูเรีย ค. โซเดียม
เฉลย วิทยาศาสตร์ ระบบร่างกาย ข้อสอบ ถูก

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!