วิทยาศาสตร์

วัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมบนรางเหล็ก แรงใดที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรอคะ??

ก)แรงดันของรางเหล็กที่กระทำต่อวัตถุ
ข)แรงเสียดทาน
ค)แรงที่วัตถุกระทำต่อรางเหล็ก
ง)แรงหนีศูนย์กลาง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ