คำตอบ

นำคำศัพท์ในวงเล็บมาเติมลงในประโยคค่ะ โดยเปลี่ยนคำศัพท์ให้เป็น present perfece ( โครงสร้าง S+have/has+V.3) ค่ะ อย่างเช่นข้อ 4 จะได้ว่า John has played football sinse noon. ค่ะ

แสดงความคิดเห็น