วิทยาศาสตร์

ตอบอะไรคับบอกหน่อย

-- ง ง ง จงเลือกคําตอบทีถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเคียว 1. กิจกรรมใดที่อวัยวะในร่างกายทํางานโดย ไม่ได้อาศัยหลักของโมเมนต์ ภ. การงอข้อศอก (พ การย่อยอาหาร ด. การกวักมือ เ(. การงอเข่า 2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก ผลหมุนของแรงวัดได้จากผลคูณของแรง นั้นกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน 2 ค่าโมเมนต์ของแรงเป็นศูนย์เมื่อไม่มีแรง กระทําต่อวัตถุ 3) หน่วยของโมเมนต์ในระบบสากล คือ กรัม - เซนติเมตร ข้อความใด ถูกต้อง จัด 2* ซ่ ร ด. บ3 0 ๕= คาน 4 จะอยู่ในลักษณะใด . ภ. วางตัวในแนวดิ่ง ฑ วางตัวในแนวระดับ ด. เอียงทางซ้าย 0(2. เอียงทางขวา 1 9, ส 87 4. เคครื่องใช้ชนิดใดที่มีการทํางานแบบเดียวกับ ว คืมคืบนําแข็ง ภ. กระดานหก ฑ. ช้อนตักอาหาร ด. คืมตัดลวด 0๒. ที่ตัดกระดาษ ให้พิจารณาเครื่องใช้ต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 5 - 6 1) คันเบ็ดตกปลา 2 เครื่องตัดกระดาษ 3) รถเข็นทราย : ๑ ไม้กวาด 5) กรรไกรตัดเล็บ 6) แหนบถอนขน 5. เครื่องใช้ชนิดใดที่ช่วยผ่อนแรง กภก. 23และ5 ทห 23และ6 ด. 1, 2 และ6 0. 3, 4 และ6 6. เครื่องใช้ชนิดใดที่ไม่ช่วยผ่อนแรง กภ. 1, 2 และ 5 ฑทฑ 2,3และ6 ด. 1, 4 และ6 0. 3, 4 และ 5 ล จากรูป ถ้าน้้าหนักของก้อนหินเป็น 600 ]ง ชายคนนี้จะต้องออกแรงพยายามเท่าไร ภ. 100 วง ฑ 2007ูง ด. 300 ง 0. 400 ง จากรูป ในการเปิดฝากระป๋อง ตําแหน่งจุดหมุน คือจุดใด และมีการผ่อนแรงหรือไม่ ภ. จุดไห, ผ่อนแรง ฑ. จุด 11, ไม่ผ่อนแรง ด. จุด ฟ้, ผ่อนแรง ๒. จุดม, ไม่ผ่อนแรง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ