วิทยาศาสตร์

ช่วยทำหน่อยค่ะ

. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก. การนั่งแกว่งชิงข้า 'ข. การหล่นของผลไม้จากต้น ค. การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา ง. การโยนลูกบาสเกตบอลลงท่วง ข้อใดไม่จัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง ก. การโยนลูกบอลลงตะกร้า 'ข. การวิ่ง 100 เมตรในลู๋วิ่ง ค. การเคลื่อนที่ของวัตถุติดสปริง ง. การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์ . ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ ก. เชือกเส้นหนึ่งยาว 8 เมตร 'ข. ทยกชับรถได้ระยะทาง 50 ก็โลเมตร ค. อุณหภูมิภายในห้องเรียนเท่ากับ 28 องศาเชลเซียส ง. ทับทิมนั่งรถไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 30 กีโลเมตร ฟิล์มชับรถมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยขับรถเป็นทางตรง จงหา รระยะทางและการกระจัดที่เขาเคลื่อนที่ ก. ระยะทาง 20 เท การกระจัด 0 ๓ 'ข. ระยะทาง 0 |๓ท การกระจัด 20 เท ค. ระยะทาง 20 เท การกระจัด 20 เเ(๓ ง. ระยะทาง 20 |๓ท การกระจัด 40 เท , ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ระยะทางจะมีคําเท่ากับการกระจัดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 'ข. การกระจัดจะมีค่ามากกว่าระยะทางเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง ค. ระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด ง. การกระจัดคือระยะทางในแนวตรงจากตําแหน่งเริ่มต้นไปยังตําแหน่งสุดท้ายของวัตถุ

คำตอบ