ภาษาไทย

ตอบด้วย ไม่เข้าใจ

ท ๑.«๑ ม ฒ/«,# น ความหมาย ๑. ไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่ าทางเศรษฐกิจมาก ทีส วยและฉคล าตมากๆ เลย ๒. เธอเป็นดาวประจําโรงเรียน ๓. ช้างเผือกอย่างเธอจะต้องประสบค ามสําเว็ วจนเข็ตฟันไปหลิ ายวันเลย ะ ง ว ๕. นํามะนาวบันรั านนี้เปรี้ ยดวย ๕. คนปากหวานอย่ างบังอรมักจะมีแต่คนชอบพู ๒. ถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรีบเข้ารับก ารรักษาอย่างเร่งด่วน ๓ เพชรเป็นอัญมณีทีมีค่ามากทีสุดและมราคาแพง 6ฝื็ซ็ญู25กกลัดออกไป ซ. เนื้อร้ายทีอยในองค์กรเราควรจะเลิอ' ตุดออ( * 2 5ก9ร4 ก วี๕ ย 6 « ๆ ว ๕ แม่ค้าคนนี้เค็มมากลูกค้าซือของตังหลายพันเมยอมลต รั ต สักแดงเดียว ๑๐. ขัจจุบันนี้ไม่มีนักเขียนไส้แห้งประดับ วงการวรรณกรรมแล้ว ๑๑- ข้อสอบวิชาภาษาไทยของคุณครูสมศรีหินจริงๆ 4 เลละภาษออกเป็นขึ้นๆ รีจในการเรียนแน่นอน ' | ร

คำตอบ