วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ;-;

(บว่าได้สารถะถายอื่มตัว ง ซั่งมวลได้ 21 กรับ อบก้อนในบ้า ที่คุณหภูม 20 องกากร เรทดลองตามเงื่อนไข รัม ถ้าเปลี่ยนกา 0 กรัม ถ้ โจ ไอ ในน้้า 100 . แทนโชเตียมคลอไรค์ที่เป็นก้อน เหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ,ความตัน 1 บรรยากาศี .ชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื ในน้้า 100 กรัม ือเปรียบเทียบกับ ดียมคลอไรด์โนการทดลอง' ภาพละลายได้ 36 เลือโซเดียมคลอไรด์มีสภ ร่วขึ้นเมื่อใช้แห่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลายทําให้ องนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด ” วว่า “น้้าตาลทรายละลายได้เร็ 'พละลายได้ของนั้าตาลทรายเพิ่มขึ้น” คํากล่าวขอ 'ได้ของสาร / 8 6 และ 0 กับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ 55ม | - ' | 1 ว สาร8 2 0 รพานอ 9 ๓ อุณหภูมิ (“ๆ 100
หนังสิดเรียนรายวิขาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เนิดละ 40 กรัม นําสารแต่ละขนิดมาละลายในปัาปริมาณ 200 กรับ ที่คุณหภูมิ 55 องศาเซธเจียส สทร286และ ตอบคําถามต่อไปนี้” .4.1 สารละลายของสารใตยังไม่อื่มตัวและสารใดอื่มตัวพอดี ลู 4.2 สารใดละถายไม่หมดและเหลือกีกรัม 8 44.3 เมื่อนําสารละลายอื่มตัวของสารแต่ละชนิดในน้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 40. อองศาเซลเซียส มาลตอุณหภูมิเป็น. น 20 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 5 กําหนดให้ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในน้้ว 100 กรัม สาร 7 สามารถละลายได้สูงสุด 20 กรัม ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในน้้า 200 กรัม สาร 7 สามารถละลายได้สูงสุด 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 50 องศาเขลเซียส ในน้้า 300 กรัม สาร 2 สามารถละลายได้สูงสุด 36 กรัม นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 7 กับอุณหภูมิเป็นอย่างไร *” การทดลองสภาพละลายได้ของสาร / ทั้งหมด 4 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองใช้มวลของสาร ค และ ตัวทําละลายคงที่ ได้ผลดังตาราง 10 10 32 32

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!