วิทยาศาสตร์

ืทำยังไงคะ

หน่วยที่ 2 | สารตะลาย / % อ # น 4 หนังสือเรียนรายวิชาพินฐานวิทยาศาสต3 9” < 9/ 9 5 อ นําสัมสายชูเป็นสารละลายของกรดนําสัมกับนํา ถ้าต้องการนําสัมสายชูที่มีความเข้มข้นร้อยละ 5โดยปริมาตรต่อปริมาตร . จํานวน 20 ลิตร จะต้องใช้กรดนําสัมกิลิตร * ' 2. ถ้าต้องการเตรียมนําเชือมจ้านวน 3 ลิตร โดยการละลายกลูโคสในนําให้มีความเข้มขั้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร . ต้องใช้กลูโคสกีกิโลกรัม * ๕ ฆ/ ท จ7 ๑5 ร ซฯ ๕ 6 ล, เซ7 1 ซ/ 9/ ๕ ซ ทไช = ฒ/ 3. เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดหนึ่งมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 9 โดยมวลต่อมวล ถ้าต้องการเหล็กกล้าเร็สนิม 2 ต้น ุ ต้องใช้โครเมียมอย่างน้อยกิกิโลกรัม * ๑9” ฆ = 6 ซมต ฆ= # 7 ฆ ซ ' ๆ ถ้ามีโพแทสเซียมคลอไรด์ 45 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มขั้นร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตรได้สูงสุดกิลิตร ** 5. ด่างทับทิมเมื่อละลายในนําจะได้สารละลายแน | 3 ครั้งโดยใช้ปริมาณ ด่างทับทิมและปริมาณสารละลาย ดังตาราง เงาส 0 กง 6. กรดไฮโดรคลอริกเป็นองค์ประกอบหลักของ1 ย [เดรคลอริกนอกจากจะช่วยกําจัด คราบสะสมต่าง ๆ ในห้องนําแล้ว ยังทําให้เกิดกา ภาบอดได้ นํายาล้างห้องนํา 1 1.ก จากตาราง ทีจะเป็นอ๋
- . 0 | ปรมาตรของตวละลา ' 1 7.5 | รอยละเดยบรมาตรเ ท “< 100 0 ! ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร 25 ดังนั้น แก๊สหงต้มปริมาตร 30 ลสิตร มีแก๊สบิวเทนเป็นองค์ประ ะกอบอยู่ 7.5 ลิตร จะมีความเข้มข้นของ แก๊สบิวเทนร้อยละ 25 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ๐ * สวป ๕ 4 %7 ' 1. นาสมสายชุทมความเข้มขู ของกรดนั้าส้มร้อยละ ” ๐ -ทท 6 6:,. ฮ่ =- กรดน สมเบนองคบระกอบกิลูกบาศกัเซนติเมตร “ซ่ ๕7/ < 1 87 ' 2. อากาศมีแก๊สออ กก 21 ดยปริมย์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ