ภาษาไทย

ช่วยหน่อยครับ

ปฏูบตตนอยางเร 5 ๕. เขียนเรื่องย่อบทละครพูดเรืองเห็นแก่ลูก ๕. ตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง อภิปราย ๊ ๒. ตามความเห็นของนักเรียน ในบทละครเรื่องนี้ตอนใดอ่อนหวานที่สุด ตอนใย เแรงที่สุด และตอนใดเศร้าที่สุด ซ. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้าง ณ์ 6 จารณาภาษาการประพันธ์ , ซ่ 1 อ 1 สจั=ฯ เ : ๒ %4 ! : ๑. คําหรือกลุ่มคําต่อไปนีมีความหมายว่าอย่างไร และในปัจจุบันใช้ว่าอย่างไร ๑.๑ หัวเมือง ๑.๕ ขยาย ๑.๒ หมอความ ๑.๒๑ เสมียนบาญชี ๑.๓ เป็นโทษ ๑.๕% ฉาย ๑.๕ อาญาจักร ๑.๕ วับประทานโทษ ๐ ล.สัว 0 0 ๓ส ณสลสล่= จ 9 1 ร ๒. หาคําทมิความหมายตรงกันข้ามกับคําหรือวลีที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี๋ ๒.๑ จําได้คลับคล้ายคลับคลา จ% งฯ สเส๕ส 2 4 ๒.๒ ใต้เท้ามีบญณขึ้นแล้ว มบุญ ๒ ๓ ยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อหนุ่มๆ เลย
หาคำปัจจุบันไม่ได้ครับ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ