การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ช่วยผมทำหน่อยฮะ

ย นว ว8 กิจกรรม | | การดูแลเสื้อผ้า [ปะเปิบแลตัวจวัด ๑ อภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ผู 11มร3/0 จ ร 5 ย เอากคกํ จ ห์กิจกรรมที่กําหนดให้แล้ วตอบคําถาม (คะแนนเต็ม 10 ดง ให้นักเรียนวิเคราะ 1 ' ++>++= น : ร ปื จื้อผ้: ชักผ้ ฆฒ 2 7 เว ไม ขจัดรอยเปื้อนบนเสือผ้า ซักผ้า . กุ้นริมผ้า งุ ปักผ้า ติดลูกไม้ริมผ้า ว๑ผ้า | 1.1 กิจกรรมที่กําหนดให้มีสิ่งใดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน (4 คะแนน) ๑ สิงทีเหมือนกัน ๑ สิงทีแตกต่างกัน 1.2 กิจกรรมที่กําหนดให้ สามารถจําแนกได้เป็นกีประเภท มือะไรบ้าง (6 คะแนน ป เมน นน) มม ส 1น้กเรียนวิเคราะห์และอภิปรายขั่า ะหและอภิปรายขันตอ 1+.+ฝ : | นการทํางานทีมีประสิทธิภาพทีกําหนดใ ะแนนเต็ม 10 คะแนน ข้อละ 2 คะแน่น) | การโรยแป้ 4 งลงบนรอยเปื่อ 1 ยา นนํามันบนเสือเชิตที่ยังไม่แห้งสนิท ค่ ปกติ มีวัตถุประสงค์เ ตทียังไม่แห้งสนิท ก่อนปัดออก
๑ สิงทีแตกต่ากัน ส // 717 1 ็โ - 5 % ะแนน 1.2 กิจกรรมที่กําหนดให้ สามารถจําแนกได้เป็น ประง | มือะไรบ้าง (6 คะแ ' 1ล80 | ห 8 8 1ู11็1 “ณั ขุ = งา 1 ๒ ให้นักเรียนวิเคราะห์และ ะอภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มี ประสิทธิภาพที่กําหนดให้ลงใน ช่องว่าง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน) 20 การโรยแป้งลงบนรอยเปื้อนน้ามันบนเสื้อเชิตที่ยังไม่แห้งสนิท ก่อนปัดออกแล้วซักตาม . ปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 22 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรชักผ้าไหมด้วยน้าผสมสารซักฟอก นแหอหนโง + ก"

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!