การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

⁉️

' กําหนด แต่หน่อยกลับไม่มีงานศังคง ส จึงมี งานส่งครูตามระยะเวลาทัครี ๑๑4๑849๑ ค 4่9606 อย9ว9 999 6 2 2 อออออ9ค " 2 อววงงอลอออยววองอวจจ4ก“ ' ออะออยอออจอ* อจลวอออววลขอววอจ” ๕6๑9996 6๑๑9อง9จจ๑9อ ๑๕๑96๑990909 59 4๑๑9 2แลลลวลววจลจอลอจสดกก”” ๑๑6๑9๑969๑899๑8 ๑๑๑๑ ๑อ.๑949 9อ69 ดย ” ..<..@๐. อ9ว4ยอ9089 69 2 ว20งล่ว.ตองววว7ลอวสวงลองวด097 0: ” ๓ ” 22 จแะมอยแอวยงกอแอวออวงอวล อวอวอย9อ4กวย”59 ” 33+5็00@0็2๐2๐0 ๑๑.๑990อ969 99จ9 แลงล2 คออลขออคสงดอออ569 ๑+ บองอจอออ960งอ0อ จอขอ อองงลกอ ง0งจไฝไฝปศฝกปกศกแปทสร [า 7ร5ก0ย0699ล989อลยคขอว090 000909จง อ4 ออวออองจอยออนองอลงอออออวออออยแวบออออยวววลงอยอยก1ว8611 2. นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําข | 1111.1..1.11 1111 1 ๑๑๑๓๓๑๑๑2๑๑»๑๑*๑๑๕ #*จ6หวอจอออองคอวอแอลอลอนคลอออวลออลอออวอวอ89ออยอยอแลออออออกออออจ9อ๑มองค แฉ๑๑๑ง๑* น 1 11 0 ๑๑๑9๑ สวจกล94จยออ69นอคออออออวอออยก จ๑แอลคออคอ6อออออทคออออลอออคลออ9๕ อ9๑๓จ๑ระออคอยอองอ9กอว9ออ6๑อ9วอมอ ๑๑๑๑นแจกจ 6๑986 8998>
ใบมอบหมายงาน ฆ์# ๐๑ «ง่ ๐ - ฆํ ณ- ล7 ศ์ 2 ๕ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต เรือง วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรม ข ฯซ ษ น <ซ รหัส ง 22101 รายวิชา การงานอาชีพ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 3เรอเรเรเร๐เอะรเรเรเงอรเรแรเรอรเรอเรเรยะจเรเจเรเรเรแรอะเร6ระ๓ะแร6%ะรอร6๐๐๕%%%ะ๓%%%%6%%%76%%%9%%%%%%%%%%%%%%%%%% คําชี้แจง ฆ ๑ 1 1 1 1 ซั บ| ๑/ = 9 ๕ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามควา วามต่อไปนิแล้วร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างของนิดกับหน่อย และคุณธ คําถามตามประเด็นต่อไปนี้ ) ๊ 1 เพราะเหตุใดนิดจึงมีงานส่งครูตามระยะ ว 1 ายกลับไม่มีงานส่งครู 2 นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของนิดห 3) นักเรียนเห็นด้วยกับการกระทําของหน่อ 0 นักเรียนชื่นชอบการกระทําของใครมา กรณตวอยา นิดและหน่อยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๕6 ฆม นักเรียนสร้างสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ภายใ ร 1 ) ครูในสัปดาห์สุดท้ายของ ฆ -= = ๑7 ๐ ๑7 27 ป5๕4 7 ๊= เดือน นิดจึงกลับไปสํารวจวัสดุเหลือใช้ภา ามรู้เกียวกับงานประดิษฐ์ 6 ท้ายที่สุดแล้วนิดจึง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!