วิทยาศาสตร์

ม.1 วิทยาศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

วิทยาศาสตร์

คำตอบ

บทที่1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและดำรงชีวิตของพืช
-สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
-หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
-ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
-การลำเลียงในพืช การแพร่และออสโมซิส
-การสืบพันธุ์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
-การสังเคราะห์ด้วยแสง
-เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
บทที่2 สารและการจำแนกประเภทของสาร
-ความหมายและสมบัติของสาร
-การจำแนกประเภทของสาร
บทที่3 สารละลาย
-ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
-การละลายของสารในตัวทำละลาย
-ความเข้มข้นของสารละลาย
-พลังงานกับการละลายของสาร
-สารละลายกรด-เบส
บทที่4 แรงและการเคลื่อนที่
-แรง ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
-ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ
บทที่5 พลังงานความร้อน
-เทอร์มอมิเตอร์และหน่อยวัดอุณหภูมิ
-การถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการใช้ประโยชน์
-การดูดกลืนความร้อนและคายความร้อนของวัตถุและการใช้ประโยชน์
-ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสารและสมดุสความร้อน
บทที่6 บรรยากาศ
-ส่วนประกอบของอากาศ
-อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ
-สมบัติของอากาศ
-ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
-อุตุนิยมวิทยาและกาาพยากรณ์อากาศ

_bm.study

-การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ปล1. 👆อยู่ในบทที่6 พิมพ์ไม่พอ😅
ปล2.อาจจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างนะ อันนี้พี่พิมพ์จากหนังสือเรียนที่พี่เรียน2ปีที่แล้ว

ployprakaiKarn

ตรงกับของหนูเป๊ะ เพราะเรียนเนื้อหาเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น