คณิตศาสตร์

ตั่งแต่ ม1-3 เราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะ🥰

คำตอบ

- อสมการ
- รูท
- พท.ผิวเเละปริมาตร
-สมการเชิงเส้น
-กราฟ
-กรณฑ์
-สถิติ
-ความน่าจะเป็น
-ความคล้าย
เท่าที่จำได้นะคะ

แสดงความคิดเห็น

ม.1
●ระบบจำนวนเต็ม
●สมบัติของจำนวนนับ
●เลขยกกำลัง
●จำนวนและตัวเลข
●พื้นฐานทางเลขาคณิตและการสร้าง
●เศษส่วนและทศนิยม
●คู่อันดับและกราฟ
●สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
●การประมาณค่า
●พหุนาม

ม.2
●พหุนาม
●สมการกำลังสอง
●การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
●เส้นขนาน
●การวัด
●พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
●การแปลงทางเลขาคณิต
●ระบบจำนวนจริง
●ปีทาโกรัส
●การแปรผัน
●อัตราส่วนร้อยละ
●สมบัติของเลขยกกำลัง
●ความเท่ากันทุกประการ
●แผนภูมิรูปวงกลม

ม.3
●ระบบสมการเชิงเส้น
●กราฟ
●พาราโบลา
●สมการกำลังสอง
●การแยกตัวประกอบของพหุนาม
●กรณฑ์ที่สอง
●พื้นที่ผิวและปริมาตร
●ความคล้าย
●ความน่าจะเป็น
●ตรีโกณมิติ
●วงกลม
●การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
●ระบบสมการ
●สถิติ
●เศษส่วนของพหุนาม

#อันนี้ไม่ได้เรียงนะ
#บางอันเหมือนกัน เพราะมันจะเรียนลึกขึ้นเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น