การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ตอบอะไรมั้งอ่ะคะ👀

1. การศึกษาและติดตามสถานการณ์แรงงาน มีประโยชน์อย่างไร ก. เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม ข. เลือกระดับค่าตอบแทนได้สมเหตุสมผล ค. รู้ทิศทางของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ง. ป้องกันปัญหาการตกงานของตนเองและบุคคลรอบข้าง 2. อาชีพในข้อใดจัดเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ก. ช่างประปา ข.บุรุษ พยาบาล ค. พ่อครัว ง. ลูก เรือประมง 3. การจ้างแรงงานที่มีอัตราค่าจ้างตํากว่าความสามารถ มี สาเหตุมาจากข้อใด ก. ตําแหน่งงานไม่ตรงกับความสามารถ ข. แรงงานฝีมือในประเภทนั้นๆ ล้นตลาด ค. ไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดกล่าวถึงภาวะการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ถูก ต้อง ก. ต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็นจํานวนมาก ข. ต้องการใช้แรงงานมีฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ค. ต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือจํานวนมากร่วมกับเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ง. ต้องการใช้แรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้านร่วมกับแรงงานไร้ฝีมือ จํานวนมาก 5. การประกาศรับสมัครงานในช่องทางใดที่มีคําใช้จ่ายค่อนข้าง สูง ก. การประกาศรับสมัครงานทางป้ายประกาศของบริษัท หรือหน่วย งาน ข. การประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์สมัครงาน ค. การประกาศรับสมัครงานทางสื่อสิ่งพิมพ์ ง. การประกาศรับสมัครงานทางหน่วยงานราชการ 6. การสมัครงานในช่องทางใดมีความสะดวกรวดเร็วและ ประหยัดค่าใช้จํายมากที่สุด ก. สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือหน่วยงาน ข. สมัครงานทางเว็บไซต์สมัครงาน ค. สมัครงานทางจดหมาย ง. สมัครงานในตลาดนัดแรงงานที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ
7. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพขณะทีกําลังศึกษา ข้อใดมีความ สําคัญมากที่สุด ก. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ข. ความสามารถ พิเศษ ค. ความรู้ทางวิชาการ ง. ความพร้อม ที่จะเรียนรู้งาน 8. ก่อนการสมัครงานจะต้องเตรียมความพร้อมในข้อใดเป็น อันดับแรก ก. การวิเคราะห์ตนเอง ข. การ วิเคราะห์อาชีพ ค. การวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กร ง. การวิเคราะห์ รายได้หรือค่าตอบแทน 9. การค้นหาความสามารถเฉพาะทางเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมในข้อใด ก. การวิเคราะห์ตนเอง ข. การวิเคราะห์ อาชีพ ค. การวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์กร ง. การวิเคราะห์ รายได้หรือค่าตอบแทน 10. ปัจจุบันวิชาชีพใดที่ตลาดแรงงานมีความต้องการน้อย ก. สาขาทางด้านคหกรรม ข. สาขาทาง ด้านวิทยาศาสตร์ ค. สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ง. สาขาทาง ด้านช่างสิ่งทอ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!