คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อพวกนี้ทำยังไงหรอคะ?

น น ใน เน“ 1] [งร! เ@๕๕1ไ , ก จ องเขตแบบโฆทยอ์ปิญาฑา @๑+@)/ จงจั านวนสมาชิกของเซตแปบเฉทย0 ๊ 0 80 2 1. นักเรียนห้องหนึงมีทั้งหมด 80 คน มีนักเรี ศศ ๓ ยน ๕40 คนที่ไม่ชอบเรียนดนตรี ม่นักเรียนง 4 คบัหัต ๑๑๑๕๑๑๑อ๑๑๑๑๕๑จขอ๑๑๑3 ๑๑๑๑๑ * ๑๑๑ะฉอดคอณะนก๑ ๑ ๒๑๑๒ = * ๑“ ๕4๑๑๑๒๑๒นขะขนม”% « ๑๓จ4« . ๑4๑9๑9๑๑๑๑ ๑๑๑ ออ๕๕6๕๑๕๑๑อ๑๑อน»ออม๕ลอนอ๑อแบนอกพนงออกรกวหนททท งง ลวิลิเ" ๊ * * ๑๑๑ ๑๐๑๑๑๑๑๑ย๑๑๑๑๑๕๑๕๑๓๓๑๑๑๑๑๓๐๑๑๑ระอบราว๑๐๑ ๑๑๑๑๑9 ๑9* ๑๒๑๑๑๑๑9๑๑๕๐๑๑๑๐๑ ทวารอลออลลรนละแลก๑69๒๑ค๕๒๑๕๓๐๓๐๕๐๒๕แลล๑๑๕๐คยมร๑ณะ๑๕๑๑๐๕๐๕๑๐๑๑๐๐๑๓๐๐๐๐๐๑๐๐๐๑๐๐๑๑ ๑๐๐ณะ๑ขอยรวกจระพา
ดเรเล๑ ๓พสละ(4เสวิน ๑ะ๓า๑15 ลลงสเด๒(๓ ๑ ๑ ๑เ@ หลเจะ๑๑๒๐ ๕ ๕๑ @ ล๕๑ เคเฟรือเตไคตนลบ๕๕ 9สไสโยเ๓อณาตเด ณา๑ «(๐ ๑(๒๑๓๑ ร1๑โณ ๒เะ ๑ ๑ ลาพละห์รา๑ 5เจเณง ๑ 2 ๑ ๑ ฑา๑๑๕ ๓ ๓เลงน ล =๑๑๑๑๑=๑๑๑«=๑๓๑๑๑๓หหลรอตณ๑๑๓ณฉล>๓๑๓๐๑๑๑๑๒๑พ๑๕๑๑๑๑๕พ๕ต๑๓๑คลณฉณร๑นดนต๑ครรรรรหณะร๓รรรรณรนรครณะคหลสตลณฑลนณร๑ =๑๑=๑๑๑๑๑-==๑๑๑==๑๑๑+<๑=๕๑๑๑๑๑๑๑๑=๓๑ ๑๑๑๓๑4<===-=@=-<๕«๓=๑๑๑๑๓๑๑๑๓๑๓๑๑๕๐๑๑๑๕๑๕๑๑๑๑๑๑๑๑๐๐๑๕๓๑๒๑๑๕๑๑๑๑๒๑๓๑๐๑๑๐๑๑๑๓๑๕๓๓๒๕๑๑๕พ๕๓๓๓=๑๕๓และณ๕พณะ๒๕๒๕๓๕๑ณณณ๕ทณณร๑๑แร๑ร๑ณณ๑๕๕๕๑๑๓พล๕๕๓๕๐๑๕ลชณเณฑณฑณ๕๑๑ <= ๐ 0 ฒฆ7 ฆล2 ฆ» ๑ เ. ฆณ 4. ในการศึกษาคนจํานวน 500 คน เกียวกับความซอบในการรับประมานสัมเต๋า 2 ปประเภท คิอ ด้าแทย ดตา ลาว ตําซัว พบว่า มีคนชอบตําลาวและตําไทย 40 คน ซอบตําลาวและตําซัว 20 คน เม่ซอนตําลาว %00 ๓/ ๐ ๐ ๓ ๓ สซ่ 7 ๓ ณซ่ น - คน โดยผูที่ชอบตําไทยจะไม่ซอบตําชซัว จงหาจํานวนคนทีซอบรับประทานตําลาวเพตง4อย่างเดตว ซ่ ๑4๕4๑๑๑๑๑2๑๕4๑๕๕๕๑๓๕๑๑๑๑6๑6๑๕๐๑๕๐๑๕6๐๐๕๑๑๒๑๒๐๓๕๐6 ๒แหนบอยอะ>๑๑69๑คอณะลบอจณะ๕>๑พออ>กคะหลน๑๑๑๒๕๕๕๑๓แหรนอ๕ด๒๕ลขนขออะ4๕9ล4๑๑๓๒อล๑๕06 ๑๕๑๕๑๕๑๑๑๑๒๑๑๑๒๕๑๒๑๕๕#๕๕4๑๑๐๑๑ ๑๑๓๓๒๑๑๕๑๕๑๑๒๑๓๑๑๕๑๑๑๑๕๕๑๒๑๒»๑๐๑๑๕๑2๑ ๓๑๓=๑๑๑๑69๕๓๓ ๑๑๐๑๓๑๓๑๐๑๓๐๑๒๓๑๑๓๕๑๑๓๑๐๑๑๑๑๒๐= “6 2 0 0 0 รอละ ล่อสสแพะห4 1 แนะเลือเรย์พะร แร6 ด = « = ๒๑๑ๆ4๑๑๑6๑๐๑ ” 2: - ๒จะย ๒ลอ๑๑9ขอ๐งเลอยะล๑ แลบขอลบ ดทร ๑๒๓๕๑@๑๕๑๓๕๓๓๕๐๐๑๑๓๑๑๕๑๑๑ ๑๑๓95๑ ๒๑๕๒๓๕๑๑๕๕๑๕๑๑๕๓ล๑ขออมแลบแมขวาขวบนอะขนอบพพะวสักย ๑๑ . ๑๑๑»๑๕๕ «=๑๑ “ « «๑*
% สื่อ พ -= วกับความชอบในวิชาเรียน 3 วิชา พบว่า ทุกคนซอบอย่างน้อย 1 วิห 7 | 5 สํารวจนักเรียน 200 คน เกย นักเรียน 120 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียน 60 คน ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์และไม่ซอบ 7 ๐ 7 4๕ ง ล มีนักเรียน 100 คนชอบวิชาภาษาองกฤษ จงหาจํานวนนักเรียนทีซอบวิชาคณิตตาแผ ภาษาอังกฤษ และ และภาษาอังกฤษ

คำตอบ

ข้อแรกก็นักเรียนไม่ชอบดนตรี40แล้วก็ชอบกีฬาไม่ดนตรีอีก15
หมายความว่า 80นักเรียนทั้งหมดลบออกด้วยคนที่ไม่ชอบ40และคนเล่นกีฬา15
ได้ดังนี้80-40-15=25คับ

Porfai_34KawaiiGirl

ขอบคุณค่า 🙏

แสดงความคิดเห็น

ข้อ4 ก็
มีนักเรียน500คน คนชอบตำไทยไม่ชอบตำซั่ว40
แต่อีก30คนใน500คนชอบตำซั่วและตำลาว
และ300คนใน500คนไม่ชอบตำลาวก็แสดงว่า
(500-300-40)+30=190
ตอบมีคนชอบตำลาวทั้งหมด190คน

Porfai_34KawaiiGirl

ขอบคุณค่า 🙏

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!