วิทยาศาสตร์

เพราะเหตุใดระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจึงต้องทําหน้าที่ตรงข้ามกันเสมอ?

คำตอบ