สังคมศึกษา

ช่วยเราทำหน่อยเเค่สองหน้านี้ก็เสร็จเเล้วค่ะ😊

1ล ทรัพยาก มิอาก ป 0 รในเขตภูมิอากาศใดของทวีปเอเซีย ที่อุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุในดินมาก ททททศศ ว เหมาะแก่การ ของโลกอยู่ในภูมาภาคใดข วีปเอเซี องทวิปเอเซย เซ าะปลูก : " เพาะปลู โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาหาร " - ' ป หลักของชาวเอเชีย เอเชียใต้ | ม ข. เอเชียกลาง ๆ ก. ในเขตร้อน ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ข. ในเขตอบอุ่น - ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค. ในเขตร้อนซื้ ! ' าให้แถบซายฝัง ๑7 ณ= ๐ ๕๕. ปัจจัยในข้อใดทีทํ ง. ในเขตแห้งแล้งและที่ โวๆ บริเวณหมู่ คะฑ์ลง ะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซิ ๕๕. ชาวเอเชียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกาะคูริลมีปลาชุกชุม เกษตรกรรมเพราะเหตุใด ก ที่ตัง ก. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง ข. กระแสน้าเย็น ข. มดันแดนและแหล่งนําอุดมสมบูรณ์ ค. ลมประจําพัดผ่าน ค. สามารถส่งเป็นสินค้าออกขายได้สะดวก ง. ความใกล้ - ไกลทะเดิ ซ่ -ซ่ , 4 ๑ จื ข็น = ง. เป็นอาชีพ่ที่สืบทอดต่อกันมาจาก แถบลุ่มแม่น้าหวางเทอในประเทศจีน* บรรพบุรุษ | "| แหล่งทรัพยากรแร่ในข้อใด 8580ญ9ฒญ ว ร% ง น/ ง 5 ฆฯ - ว ๊: =: ว - ๊: 0 ๊: ๕๒๐. พื้นที่ใดเป็นอู่ข้าวอู่น้าของทวีปเอเชีย . ก คูนก -. ๕ ก. เขตเทือกเขา ข. เหลก ข. เขตทีราบลุ่มแม่นํา , ๊ ก ด ฆ ง. ปิโตเลียม ค. เขตที่ราบสูงตอนใต้ ง ฆ ฆ 4 ๓ 87 ซ่ ง. เขตที่ราบตําทางเหนือ ๕๑. ประเทศใดในทวีปเอเชียที่จับปลาได้มากทสุด ๕๓. พืชชนิดใดที่ทํารายได้ให้กับกลุ่มประเทศใน ในโลก เอเชียตําวันออกเฉียงใต้มากที่สุด ก. จีน ก. ยาสูบ ข. ญี่ปุ่น ข. ฝ้าย ค. เกาหลี ค. ยางพารา ง. สิงคโปร์ ง. ข้าวสาลี
๕๒. ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่ เสียเปรียบตุลการค้ากั1 เประเทศตะวันตก เนื่องมาจากสาเหตุใด ก. สินค้ามีคุณภาพตํา ข. สั่งสินค้าเข้ามามากกว่าการส่งออก ค. สินค้าออกมีปริมาณน้อยและราคาสูง ง. สินค้าออกส่วนใหญ่เป็นสินค้า ๕๓. ภูมิภาคใดขอทวีปเอเชียมีจํานวนประเทศ ย ฆํ มากทีสุด ก. เอเชียใต้ ข. เอเชียตะวันออก ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ง. .เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๕๕. .ประเทศใดมีประชากรมากที่สุดในโลก ก. จีน ข. อินเดีย ค. รัสเซีย ฯ ! ง. ญิปุน ๕๕. ชาวไทย หม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 1 ง) «๓ 2 ฮ <ซ ฐ% ส่วนใหญ่ มีชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติใด . 4 ซ๊ ๕ ก. เชือสายนิกรอยดํ ฮั < ข. เชือสายคอเคซอยดิ ซิ / ค. เชื่อสายมองโกลอยด์ ซั < ง. เชอสายออสตราลอยด 1 ข่ ฆาอๆย ซ่ ๕๒. กลุ่มภาษาใดทีชาวเอเชียใช้พูดกันมากทีสุด ก. กลุ่มภาษาจีน ข. กลุ่มภาษาตุรคิก ค. กลุ่มภาษาตุงกูสิก ง. กลุ่มภาษามองโกล ๕๓, ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. เอเชียใต้เป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาซินดู ขุ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นแหล่งกําเนิด ของศาสนายูดาห์ ค. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งกําเนิด ของพระพุทธศาสนา ง เอเชียตะวันออกเป็นแหล่งกําเนิดของลัทธิ ฆั + = ขงจื้อ เต๋า และซินโต ๕๕. ข้อใดจับคู่ไม่สัมพันธ์กันระหว่างประเทศกับ , ซ่ิซี= = - วัฒนธรรมทีมีอิท พลมากทีสุดของประเทศ ก. จีน - วัฒนธรรมจีน ข. ญี่ปุ่น - วัฒนธรรมเกาหลี ค. เวียดนาม - วัฒนธรรมจีน ง. ศรีลังกา -- วัฒนธรรมอินเดีย ม ส ๐ ฆ = = ๕๕. สาเหตุหลักทีทําให้เกิดการสูญเศีย ฒ/ =- ' ๕ <- จ7 น ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วคือข้อใด ก. การเพิ่มขึื้นของประชากร ข. ความเจริญทางการแพทย์ ข */ <= ค. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ง. ความล้าหลังทางวัฒนธรรม ๐๐. ปัจจัยที่สําคัญอิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมบนโลกคืออะไร ก. การก่อตั้งองค์กรกรีนพีช ข. ระบบการคิดของมนุษย์ ค. การเปลี่ยนแปลงประชากร ง. ถูกทั้ง ข และ ค ถูกต้อง

คำตอบ