วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะ

งไร เมือเทียบกับหลอดเลือดทนกเรยน
หัวใจและหลอดเลือด

คำตอบ