สังคมศึกษา

อุบาสก อุบาสิกา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่างกันยังไงคะ

คำตอบ

อุบาสก หมายถึง คนทั่วไป ที่เป็นผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนา และหมั่นทำบุญ เข้าวัด

อุบาสิกา หมายถึง คนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนา และหมั่นทำบุญ เข้าวัด

พุทธสาวก หมายถึง พระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชาย ได้เเก่ ภิกษุ สามเณร

พุทธสาวิกา หมายถึง พระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิง ได้เเก่ ภิกษุณี

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น