ภาษาไทย

ช่วยหน่อยค่ะ

๐ | 8 จจ แบบทดสอบ “ คํา าทมาจากภาษาต่างประเทศ ๓. เหตุใดจึงมีการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ก. เพราะในปัจจุบันมีคนนิยมใช้กันมาก ข. เพราะมีวิทยากรเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ค. เพราะมีการติดต่อระหว่างประเทศทั้งด้านการทูต การค้าขาย ง, เพราะภาษาต่างประ ะเทศมีมากจึงต้องนํามาใช้ในประเทศไทยบ้าง ข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศทุกคํา ก. เกาเหลา ข้าวเปล่า ข. บันได แก้วน้้า ๓. ข้อใดกล่าวถึงข้อสังเกตลักษณะ ะของคําที่มาจากภาษาเขม ก. เป็นคําที่สะกดตรงตามมาตรา ค. มีวรรณยุกต์หลากหลาย ๕. ขอไตเป็บตาทิมาจากภาษาเขรร ก ปัอง ข ประชา ค. สฤษฎ์ ง, ถวาย ๕. ข้อไดเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษทุกคํา ๒, ค. ทุเรียน มะขาม ง. กัลปังหา กีตาร์ รได้ถูกต้อง ข. มักมีประวิสรรชนีย์เป็นส่วนใหญ่ ง. มักจะเป็นคําราชาศัพท์ส่วนใหญ่ ก. คอนเสิร์ต แท็กซี นอต ข. เกียร์ ดีเซล จับกัง ค. ทีวี บัดกรี ชอล์ก ง. จาระบี เรดาห์ สักหลาด ๒, ข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาจีนทุกคํา ก. โบตั้น กุยช่าย เท็มประ ค. ก๋วยเตี๋ยว โจ๊ก : ฒ. ข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาเขมรทุกคํา ก. ยูโด จรวด บรรทม ข. โควตา จํามรงค์ โก๋แก่ ค. กําเนิด บันได ตรัส ง. บะหมี่ ตํารวจ คาราเต้ ๕. “กัปตันทีมฟูตบอลของไทยได้รับแรงเชียร์จากแฟนคลับอย่างแน่นอน” มีคําที่มาจากภาษาอังกฤษกี่คํา กิ. ๕ คํา ข. ๕ คํา ค. ๒คํา ง. ฒ คํา «๕. “กั้งของฉันชอบกิน แป๊ะซะ พะโล้ ก๋วยจั๊บ แต่ไม่ชอบกิน เต้าทึง เต้าหู้ เต้าส่วน” ชื่ออาหารที่กล่าวถึงมาจากภาษาใด ก. ไทยแท้ ข. จีน ค. ชวา ง. เขมร ๑๐. ข้อใดเป็นคําที่มาจากภาษาเขมร ก วะรวง ข. กระดังงา ค. กัปตัน ง. เกาเหลา ๑๑. “นายทรงกลดเป็นนักเรียนที่ได้รับโควตาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” คําที่ขีดเส้นใต้ เป็นคําที่มาจากภาษาใด ก. อังกฤษ ข. จีน ค. เขมร ง. ญี่ปุ่น ๑๒. ข้อใดมีคําที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด ก. คุณครูบอกว่าห้ามนักเรียนหญิงใส่กระโปรงสั้นมาโรงเรียน ข. กลุ่มเขาทํางานสําเร็จได้ดีเพราะมีการประชุมวางแผนล่วงหน้า ค. ในหลวงเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสะพานพระราม = ง. คุณพ่อของเพื่อนฉันเป็นตํารวจออกตรวจทุกวัน ๑๓. ชื่อกีฬาประ เภทใดเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษ ก. เทควันโด ข. เปตอง ค. ฟุตบอล ง. ตะกร้อ ฆ่ ขช 9 จ่ ๑๕. ชื่อผลไม้ชนิดใดเป็นคําที่มาจากภาษาเขมร ม 1 สณ่ ก. น้อยหน่า ข. สตรอเบอร์รี ค. ขนุน ง, มะไฟ

คำตอบ