การบัญชี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🥹🥹

ตอนที่ 2 ทดสอบความเข้าใจ 1. คำถามข้อ 1 จากข้อมูลของบริษัท โชคดี จำกัด ในปี 25X1 มีราบละเอียดดังนี้ วัตถุดิบทางตรง D วัตถุดิบทางอ้อม 08 ค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางอ้อม 08 ค่าสาธารณูปโภค 0 1 ค่าเบี้ยประกันโรงงาน 0 ค่าเบี้ยประกันสำนักงาน ค่านายหน้าพนักงานขาย เงินเดือนผู้บริหาร ค่าโฆษณา ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร OH ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน ให้ทำ 1.1) คำนวณต้นทุนขั้นต้น (1 คะแนน) OH S 1.2) คำนวณต้นทุนแปรสภาพ ( 1 คะแนน) 1.3) คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต ( 1 คะแนน) 1.4) คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ 1 คะแนน) 1.5) คำนวณต้นทุนจม ( 1 คะแนน) 2. คำถามข้อ 2 ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากการผลิตในเดือนมกราคม 25X2 ของบริษัท มีดี จำกัด 1. ซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท - 2 จ่ายค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต (ค่าแรงงานทางตรง) รวม 75,000 บาท เป็นเงินสด 2. 410,000 บาท 156,000 บาท 520,500 บาท 45,000 บาท 300,000 บาท 100,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท 350,000 บาท 100,000 บาท 80,000 บาท 50,000 บาท 80,000 บาท 3. จ่ายเงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน 15,000 บาท เป็นเงินสด 4. ได้รับบิลค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท 5. ค่าเสื่อราคาของอุปกรณ์ในโรงงานเท่ากับ 6,000 บาท
6. ข้อมูลจากบัญชีต่าง ๆ ทั้งในตอนต้นงวดและปลายงวด มีดังนี้ 1 มกราคม 10,000 22,000 วัตถุดิบทางตรง งานระหว่างทำ 31 มกราคม 25,000 26,000 ให้ทำ : งบต้นทุนการผลิตสำหรับงวด เดือนมกราคม 25X2..... 3. คำถามข้อ 3 บริษัท สยามพลาสติก จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากพลาสติกชนิดต่าง ๆ เช่น ถังน้ำ เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ โดยในการผลิตสำหรับปี 25X2 บริษัทได้วางแผนการผลิตซึ่งต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติก จำนวนทั้งสิ้น 400,000 กิโลกรัม รวมทั้งยังได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกไว้เท่ากับ 20,000 กิโลกรัมต่อครั้ง และจากการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อดังกล่าว บริษัทได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อรวมตลอดทั้งปีเท่ากับ 18,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา เท่ากับ 2 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ (กำหนดให้ 1 ปีเท่ากับ 360 วัน) ให้ทำ : 3.1) การกำหนดปริมาณการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกดังกล่าวข้างต้นของบริษัทถือเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ที่สุดหรือไม่ เพราะเหตุใด 3.2) ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัทผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อดังนี้ ราคาสุทธิต่อกิโลกรัม 125 บาท 124 บาท 123 บาท (10 คะแนน) ..( 3 คะแนน ) ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป 20,000 กิโลกรัมขึ้นไป 30,000 กิโลกรัมขึ้นไป กิจการควรตัดสินใจสั่งซื้อเม็ดพลาสติกในปริมาณครั้งละกี่กิโลกรัม จึงจะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด................
ช่วยหน่อยค่า
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?