ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะะ

เรื่องหรือญัตติ แตกต่างกันไป ศิลปะการพูด โยงข้อคิด คิดเห็นถึง อประเทศ ชุมชน ยค ขึ้นไป 9. m. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคประธาน ๑.๒ ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนในภาคแสดง ๒. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ๒.๑ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ 6 ประโยค ๑.๓ ๒.๒ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวมตั้งแต่ 6 ประโยคขึ้นไป ๒.๓ ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความช้อนตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ๓.๑ ประโยคความร้อนที่ประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีความซับซ้อนเพราะประกอบด้วย หรือกลุ่มค่ามาขยายยืดยาว ๓.๒ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความรวม ๓.๓ ประโยคความร้อนที่มีส่วนประกอบเป็นประโยคความซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดว่าเป็นประโยคซับซ้อนชนิดใด (๑๐ คะแนน) ๑.๑ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ ประโยคความเกี่ยวกับก่อน ๑.๒ เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน ประโยคความรวมบอน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคือปัจจัยสี่ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ คุณธรรม ท ปลา ๑.๔ เธอบอกว่าจะมาตามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ ๑.๕ พวกเราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ๑.๖ คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ เพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นระยะเวลานาน ๑.๗ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ประโยคความซ่อนซับซ้อน
๒๖ ๑.๘ Q.GT ๑.๑๐ DORAEW LIS เมื่อพ่อและแม่มาถึงโรงเรียน ฉันและน้องก็รีบไปหิ้วกระเป๋ามาขึ้นรถทันที คนที่มีน้ำใจและคนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมย่อมได้รับคำชมเชยจากสังคมรอบข้าง เขาไม่ชอบเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะเพราะมีพฤติกรรมแข็งกระด้างจนต้องตักเตือนอยู่เส ภาษาไทย ม. ๓ ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อที่นักเรียนเลือกไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) TOM FON ก: ประโยคความเดียว ข. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน ค. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน ง. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จ. ประโยคความร้อนที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน 2. ประโยคความร้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่เหมือนคำนาม ๒.๑ เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกัน ๒.๒ ใต้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับ ๒.๓ การที่ผมทำอย่างครั้งก่อนน่ะ ผลที่ได้มันไม่มีน้ำหนัก ๒.๔ ฉันสาบานได้เทียวว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของอะไร ๒.๕ ผมพยายามหางานทำทางเสมียนบาญชี ๒.๖ ท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่าย 4 โมงทุกวัน ๒.๗ ผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ลออไปเสียนาน ๒.๔ ผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ลออแก่เจ้าคุณ ๒.๙ ฉันจะทำตามแกประสงค์ นายล้ำนั้นเป็นคนอายุราว ๔๐ แต่หน้าตาแก่ ๒.๑๐ ช. ประโยคความร้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำนาม ซ. ประโยคความร้อนที่อนุประโยคทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ สนผลด na Haven 2 TOO J กิจกรรมการ วิเคราะ ระดับภาษา ความสัมพันธ์ระหว่า หนู ข้า คำที่ใช้แทน บุคคลเดียวกันก็ต ระดับภาษา ๑. ภาษาร ๒. ภาษาร ค.ศ 6. ภาษา ษ ภาษา ๕. ภาษ ให้นักเรียน ๑.๑ ภาษา 6 ใน ๑.๒ 2022-32 9 บ E
ช่วยหน่อยค่ะ 1 กับ 2 ใหญ่
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?