คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คือวิชาคณิตศาสตร์ ฉันเนี่ยครูของเราให้ทำในลิงค์ เราไม่เข้าใจเพื่อนๆช่วยบอกเราหน่อย

แบบทดสอบบทที่ 3 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) คำชี้แจง เลือกคำตอบเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1. 6 < 10 2. ข้อใดแสดงว่าสมการเป็นจริง 1. (8 x 3) 9 = 16 3. 46 (3 x 13) = 7 3. จงหาคำตอบของสมการ 1.-2 x + 1. X23-33 4. จงหาคําตอบของสมการ 2a = 15 1. 7.5 2. 13 X 1. 2. 4x9= 11 x = -10 2 2.-50 + 8 = 24 5. ให้ y + 3 = 8 ดังนั้น y + 19 = 24 โดยใช้สมบัติในข้อใด 1. สมบัติสมมาตร 3. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก 3. 104 + 2a 2. 18+ (4 x 7) = 36 4. (9 x 9) - 47 = 33 2. 2+24 3.2 6. ประโยคภาษา “สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอีก 3 คือ 33” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดังข้อใด 2. +3=33 3. 2(x + 3) = 33 4. 2x + 3 = 33 + 24 = 8 3.17 7. ประโยคภาษา “ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 8 เท่ากับ 24” เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดัง ข้อใด 4. 22.20 # 2 +0.42y 4. 50 4.30 2. สมบัติถ่ายทอด 4. สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 3. -= 24 + 8 2 4.24 = 8 2
8. จากสมการ 3x + 8 = 23 ถ้าต้องการแก้สมการนี้ ข้อใดถูกต้อง 1. ขั้นที่ 1 นำ 8 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ ขั้นที่ 2 นำ 3 มาหารทั้งสองข้างของสมการ 2. ขั้นที่ 1 นำ 3 มาหารทั้งสองข้างของสมการ ขั้นที่ 2 นำ 8 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ 3. ขั้นที่ 1 นำ 8 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ ขั้นที่ 2 นำ 3 มาคูณทั้งสองข้างของสมการ 4. ขั้นที่ 1 นำ 3 มาคูณทั้งสองข้างของสมการ ขั้นที่ 2 นำ 8 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ 9. ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ 7y + 6 = −1 -43 7 1.-1 10. ข้อใดเป็นคําตอบของสมการ 3 – 6 = 21 2.7 1. 1 11. ข้อใดเป็นคําตอบของสมการ 1.-42 1.-3 2. d 12. ข้อใดเป็นคําตอบของสมการ 13 – 5x = −2x + 4 2.-4 + 4 = −10 ฐานยาว 9 เซนติเมตร 3 2.-34 1. 2 เซนติเมตร 3. 1 2. 105 บาท 3.9 3.-26 2. 12 เซนติเมตร 3.3 13. จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 19 อยู่ 12 เขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์ดังข้อใด 1. x = 19 - 12 2. x 19 12 3. x 19 = 12 3. 135 บาท 4. 14. ต่อและต้อสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ หลังจากนำเงินที่แต่ละคนสะสมไว้มารวมกันไปซื้อ ของขวัญให้คุณแม่เป็นเงิน 620 บาท แล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินอยู่ 135 บาท ถ้าต่อสะสมเงินได้ 440 บาท จงหาว่าต้อสะสมเงินได้เท่าไร 1. 45 บาท 9 เซนติเมตร 43 7 4. 13 3. 24 เซนติเมตร 4.-18 4.4 15. จงหาความยาวของด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีเส้นรอบรูปยาว 33 เซนติเมตร และ 4. x + 19 = 12 4. 315 บาท 4. 33 เซนติเมตร
ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบจำนวน 5 ข้อ (5 คะแนน) เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ค่า แจง 1. ให้ y + 5 = p และ p = 4 ดังนั้น 2. ถ้า = 4 แล้ว y = 3. 2x-5 = 3 ua x = 4. 13 – 5x = −2x + 4 แล้ว x =. |= 4 โดยใช้สมบัติ. 5. “รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความยาวรอบรูป 172 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาวเท่าใด เขียนเป็นสมการได้เป็น
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉