ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว

ช่วยหน่อยค่ะ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ เรียง Pronouns podk สื่อการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ครูแก้มยุ้ย Name : Last name: No:............. Complete sentences with subject pronouns and object pronouns 1. John is a doctor. John goes to work with his friends by bicycle. is a doctor. goes to work with 2. Sara has a puppy. Sara plays with her puppy every day. has a puppy plays with every day. 3. John and Sara are friends John and Sara are friendly. I like to speak with John and Sara are friends. are friendly. I like to speak with 4. John and I like pizza. Ms. Grace always buys pizza to John and I. like pizza. always buys pizza to 5 Kevin bought a new red car. Kevin likes his car very much. bought a new red car. likes very much. 6 Lilly is a nice girl. Lilly's parents usually give the dolls to Lilly as a reward is a nice girl. Lilly's parents usually give the dolls to as a reward 7. Daniel, Jackson and Mark are singers. Many people like Peter, Jackson and Mark very much. are singers. Many people like Hvery much 8 Pluto is a rabbit. My sister feeds Pluto with carrots every day. is a rabbit. feeds.. by bicycle. I like swimming Facebook page: English Worksheet 1.Kamyui ........ Subject Pronours 1/You/We/They/He/she/it Object Pronouns /you/us/them/him/her/it with carrots every day 9. My grandfather can speak Japanese. My grandfather likes to talk with the tourists can speak Japanese. Ikes to talk with 10. Bob and I like swimming Bob and I often go to the pool on Sundays often go to the pool on Sundays.

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉