ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหาข้อ1ใหญ่ให้หน่อยค่าาา

เนนเซเวลาหลายพันบ 24 ๓. หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้อย่างสั้นๆ อาจตอบปากเปล่าหรือเขียนตอบก็ได้ ๑) ความหมายเชิงวิชาการของ “วัฒนธรรม” คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันนั้นคล้ายคลึงกับธรรมชาติของสัตว์ ๒) อย่างไรบ้าง ๓) ที่กล่าวว่า สัตว์อยู่รวมกันเป็นฝูง มีวัฒนธรรมของฝูง นักเรียนเข้าใจว่า อย่างไร อภิปรายร่วมกัน ๔) เหตุใดวัฒนธรรมของมนุษย์จึงพัฒนารวดเร็วและมีความประณีตซับซ้อน ๕) สถาบันของมนุษย์ที่ขาดเสียมิได้คืออะไร บอกมา ๓ สถาบัน ๖) ศาสนาจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่างด้วยกัน นักเรียน เห็นด้วยหรือไม่ว่า ภาษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาดำรง อยู่ได้ เพราะเหตุใด ๒. นักเรียน ๓ คน ช่วยกันเรียงความ ๑ เรื่อง โดยเลือกหัวข้อต่อไปนี้ หรือ หัวข้ออื่นตามที่ครูกำหนดไว้ ๑) ศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม ๒) พิธีทางศาสนาที่น่ายกย่อง เขียนเรียงความสั้นๆ (ความยาวประมาณ 9 หน้า) เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้ กว่าสัตว์ ตรวจทานให้เรียบร้อย แล้วนำส่งครู ๑) พฤติกรรมของสุนัขและแมวที่ข้าพเจ้าเคยสังเกตมา ๒) พฤติกรรมของฝูงนกที่บ้านของข้าพเจ้า ๓) เมื่อข้าพเจ้าไปเที่ยวสวนสัตว์ หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 an ida
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉