เคมี
มัธยมปลาย

ใครทำได้

แบบเลือกตอบ ( 16 คะแนน ) มสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.01 mol/ dm 1 50 กรัม ได้มากที่สุดที่ dm , Cl=35.5) dm³ 0.5 dm³ ละลายชนิดหนึ่งเข้มข้น 1 moldm m เมื่อเติมน้ำ 300 cm มเข้มข้น mol/ dm 0.06 mol/dm³ 1. 0.4 mol/dm³ ก.0.0025 กรัม ค. 0.4 กรัม U. 85.5 dm³ 4. 100 dm³ จะได้สารละลาย องการเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 al/dm จำนวน 100 cm จะต้องใช้ NaOH กรัม Na-23, 0-16.H=1) /mol/kg) . 0.1 mol/dm³ 4. 0.67 mol/dm³ n. -4.3°C M. -5.3°C 4.สารละลายชนิดหนึ่ง 100 cm เข้มข้น 2 moldm ถ้าต้องการทำให้มีความเข้มข้นเป็น 0.2 moldm จะต้องเติมน้ำให้มีปริมาตรเป็นเท่าใด n. 2,000 cm³ n. 1,000 cm³ ข. 0.04 กรัม ง. 4 กรัม 5.สารละลายที่มีน้ำมันระกำ 30 กรัม ละลายในเบนซิน 200 กรัม จะมีจุดเยือกแข็งเท่าไร ถ้าน้ำมันระกำมีมวลโมเลกุล 152 (เบนซินมีจุดเยือกแข็ง5.50°C, K เท่ากับ 4.90 t. 2,500 cm³ 4. 100 cm³ 9. 4.3°C 4.0.7 °C 6. จงหาจุดเดือดของสารละลายกลูโคส (Call C 0.2 m (กำหนด ค่า 4 ของน้ำเท่ากับ 0.5 cm. จุดเดือด : 100 °C n. 101.0 ℃ 1.00 °C 4.100.1 °C 7. เมื่อเติมกลูโคส (CH12O) จำนวนหนึ่งในน้ำ จุดเดี และจุดหลอมเหลวของสารละลายเมื่อเปรียบเทียบกั จะเป็นอย่างไร ก. เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น ข. ลดลงและลดลง ค. เพิ่มขึ้นและลดลง ง. ลดลงและเพิ่มขึ้น 8. สมการที่ดุลแล้ว จะมีค่า a, b, cd และ e เท่าใด aNO (g) + bCHd(g) cHCN (g) + dH₂O(g) + eH₂ n. 2,2,3,2,1 P. 1,2,2,2,1 9. สมการที่คุณแล้ว จะมีค่า 4,5,6 และ 4 เท่าใด + bo₂ →CCO₂ + H₂O 1.2.2.1 4. 2.4.4,6 aC₂H₂OH n. 2.2.3.2 n. 1,3,2,3 1.2.2.2.2.1 4.2,1,3,2,1 10. สมการที่คุณแล้ว จะมีค่า 35,ะ 4 เท่าใด aCu (s) + bNO₂ (g) -cCuO (s) + N₂ (g) n. 2,7.4.6 n. 2.2.2.4 35 (s) + 2760 @0 จากปฏิกิริยา (ใช้ตอบคำถามข้อ 11-12) 2H₂5 (g) + 5O₂ (g) กำหนดมวลอะตอม 552, H = ID. 16 11. จากสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ข้อใดไม่ถูกต้อง n. H.SI lue SO, 64 nu MS 3x32 n 12 จะเกิด 5 กรัม เมื่อใช้ 30 32 กรัม 34
ทำไม่เป็น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉