ภาษาไทย
มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรคะ

อ่านข้อความที่กําหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1 ดูนั่นสิ รวงข้าว...รวงเต็ม ลำต้นอ่อนช้อย ประหนึ่งว่านอบน้อมแก่ผู้ผ่านไปมาทุกคน ใคร ๆ มองดูด้วยความรู้สึกนิยมชมชอบ บางคนนั่งลงยื่นมือไปสัมผัสเพียงแผ่วเบา อุ้งมือรอง รวงข้าวอย่างถนอม ด้วยเกรงเมล็ดจะร่วงหล่น อานุภาพแห่งความอ่อนน้อมของธรรมชาติ ดึงคนสูงให้น้อมตัวลงนั่งลงด้วยความเต็มใจ ก็ในหมู่คนเล่า มิได้เป็นเช่นนั้นดอกหรือ 1. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของข้อความที่ยกมานี้ 1) ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน 2) เปรียบเทียบมนุษย์กับต้นข้าว 3) อธิบายถึงลักษณะของรวงข้าว 4) บอกถึงคุณประโยชน์ของการด่าเนินชีวิต
WI อ่านข้อความทีก่าหนด แล้วตอบคําถามข้อ 2 เปิบข้าวทุกคราวค่า จงจําเป็นอาจิณ เหงื่อที่สกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน 2. คำว่า “เหงือก” มีความหมายตรงกับข้อใด 1) ชาวนา 2) แรงงาน 3) เมล็ดข้าว 4) คนกินข้าว อ่านข้อความที่กําหนด แล้วตอบคําถามข้อ 3 กรรมนั้นคือสิ่งที่มีเหตุผล เมื่อทําดีเป็นเหตุย่อมเกิดผลดี ความขยันหมั่นเพียรเป็นความดี เป็นเหตุให้เกิดผลดี 3. จากข้อความอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลดี 1) การทําความดี และความขยันหมั่นเพียร 2) การทําความดี และการเป็นคนมีเหตุผล 3) การทําความดี และมีความเชื่อในเรื่องกรรม 4) การเป็นคนมีเหตุผล และมีความขยันหมั่นเพียร อ่านข้อความทีก้าหนด แล้วตอบคําถามข้อ 4 การเขียนพระราชสาส์นในสมัยโบราณ เป็นหน้าที่ของอาลักษณ์ เขียนลงในแผ่นทอง ไม่ได้ เขียนลงในแผ่นกระดาษเหมือนอย่างปัจจุบัน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เคยมีพระราช สาส์นไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส โดยจารึกในแผ่นทองคำ แต่ของฝรั่งเศส ตอบกลับมาเป็นกระดาษ และไม่มีตรามณฑปประทับเช่นเดียวกับไทย 4. ข้อใดสรุปจากข้อเท็จจริงของข้อความ 1) ธรรมเนียมต่างประเทศนับถือตัวทูตสําคัญกว่าหนังสือ 2) การเขียนพระราชสาส์นของไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศ ภาษาไทย ป.6 หน้า 2 3) ประเทศไทยถือพระราชสาส์นเป็นสำคัญเพราะเป็นตัวแทนพระราชา 4) พระราชสาส์นไทยมีความสำคัญกว่าต่างประเทศเพราะมีตราประทับ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉