ภาษาไทย
มัธยมปลาย

คำตอบครับ

ประเด็นทบทวนและควรคิด เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าผู้เป็นแพทย์ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จงอธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ ๒. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “การไม่โกรธจะทำให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จงอธิบาย นักเรียนคิดว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนโบราณมีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร ลักษณะของแพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไร ๔. ๕. ให้นักเรียนเขียนคำประพันธ์ที่ชอบจากคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วเรียบเรียงใหม่เป็นร้อยแก้ว ที่สละสลวยประมาณ ๓-๔ บท พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ 5. คัมภีร์ฉันทศาสตร์สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นอย่างไร ๗. คัมภีร์ฉันทศาสตร์มีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์อย่างไร กิจกรรมเสนอแนะ องสมุนไพรที่ชอบและสนใจ กลุ่มละ ๓ ชนิด นำความรู้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉