ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ทำไปเเล้วบางข้อช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือป่าว เเต่ว่าเหลือข้อ 20 21 27 28 สี่ข้อนี้ช่วยด้วยได้ไหมคะ 🙏🙏🙏

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ต๑๑๐๒ คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย * ทับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ๑. หน่วยเสียงคืออะไร (ก.) เสียงที่คนในกลุ่มนั้น ๆ ออกได้ทั่วกัน ค. เสียงที่คนออกเสียงได้และมีความหมายในภาษา ๒. หน่วยเสียงเมื่อรวมกันหลายหน่วยเสียงจะเป็นอะไร ก.) หน่วยคํา ก. ตา กับ ป่า ๕. หน่วยเสียงสระมีลักษณะพิเศษอย่างไร ข. หน่วยวลี ๓. ข้อใดแสดงความแตกต่างระหว่างเสียง // กับเสียง // ก. แก กับ แม่ ข. กับ กับ มัด ๔. ข้อใดแสดงความแตกต่างระหว่างเสียงวรรณยุกต์สามัญกับเสียงวรรณยุกต์เอก ข. จำ กับ ก. เส้นเสียงจะแยกจากกัน ค. กระแสลมจะถูกกักในช่องปาก 5. หน่วยเสียงในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่หน่วยเสียง ก. ๓ หน่วยเสียง ข. 4 หน่วยเสียง ๗. หน่วยเสียงสระในตำราหลักภาษาไทยเก่าเรียกว่าอย่างไร ก. เสียงก ข.) เสียงแท้ 4. คำใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อะ” ทุกพยางค์ ก. บวร ข. นคร ๔. คำว่า “ฤทธิ์” ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร ก. อะ ๑๐. คำว่า “คน” ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร ก. อะ ข. ออ ๑๑. คำว่า “คณะ” พยางค์ “ค” ใช้สระประเภทใด ก. สระลดรูป ข. สระลบรูป ๑๒. คำว่า “ได้” ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร ข.) อา ๑๓. คำใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อะ” ทุกคำ ก. อะ ข. คำที่มีความหมายที่รู้กันในภาษานั้น ๆ ง. เสียงย่อยที่สุดที่สามารถแยกความหมายของคำได้ ก. เขา พญา ไว้ ๑๔. คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระ ก. พฤต เรื่อง หน่วยเสียง และเสียงสระในภาษาไทย ข. วจนะ ทำ คฤห “อิ ข. ตฤณ ค. หน่วยประโยค ค. กัน กับ มัน ค.) ปา กับ ป่า ค.) ๕ หน่วยเสียง ค. เสียงแปร ขอวัยวะทำเสียงไม่กระทบกัน ง. ปอดจะดันกระแสลมออกมาอย่างแรง (ค.) สังสรรค์ ค. อี ค. โอะ ค. สระคงรูป ค. ไอ ค. กรรม ฉัน ใกล้ ง. หน่วยข้อความ ค. พฤกษ์ ง.) กีด กับ มีด ง. มา กับ หมา ง. 5 หน่วยเสียง ง. เสียงดนตรี ง. คนธรรพ์ ง. ไม่มีเสียงสระ ง. สระเปลี่ยนรูป ง. อำ ง. ขำ ใจ ธรรม ง. หฤโหด
๑๕. คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระ ก. หลีก ตา ๑๖. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระเหมือนกันทุกคำ (ก.) หนึ่ง ฤค ๑๗. คำในข้อใดออกเสียงสระ “อึ” ก. ทฤม เขน ๒๐. คำในข้อใดใช้สระลดรูปทุกคำ ก. เขิน เห็น ๑๘. ก. ฤทัย วลัย ๑๙. คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนกันทุกคำ ก. เห็น “อี” ทุกคำ ข. เสีย ก ก. แขน ก. ขจร ข. ฤษยา คำในข้อใดออกเสียงสระคู่หน้าและสระคู่หลังเหมือนกันทุกคำ (ข.) พธู ประตู ก. เตา มรณ์ ข. นคร ครบ ๒๑. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ และ ข. แตก ๒๒. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “โอะ” ข. โจร ๒๓. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อา ข. เต่า ๒๔. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อะ” ก. น้ำ อา ข.) ไป ๒๕. คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อา ก. จำน 0% 581 สรร ข.) เคย เซน ก. อะ อัว อี ๒๗. ข้อใดมีหน่วยเสียงสระประสมอยู่ด้วย ก. วันไหนที่เธอเจ็บ ค. ข. จา ๒๖. หน่วยเสียงสระในข้อใดมีเฉพาะหน่วยเสียงสระเดี่ยวเท่านั้น ข. อู เอื้อ โอ ข. โปรดเก็บน้ำตาเธอไว้ ๒๘. คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระประสมประกอบอยู่ด้วย ก. บ้านใดไม่มีหนังสือ ข. บ้านนั้นก็คือบ้านป่า ๒๙. คำในข้อใดออกเสียงสระเสียงยาวทุกพยางค์ ข. น้ำใจ ก. เวลา ๓๐. คำในข้อใดออกเสียงสระเสียงยาวทุกพยางค์ ก. จิตใจ ข. ไม้ตาย ค. คมน์ ค. ทฤษฎี จีน ค. ฤดู ค. เลนส์ สร ค. เชย ค. แล่น ค. สรณ์ ค.) เต้า ค. เขา ค. นา จมูก ค.) สนาน เกม ค. อ้อ ออ เอะ ค.) ของเขา ควร ง. ปฤษฎ์ ศีล ง. กรรม ได้ ง. ปฤศนา ง. เมล็ด แมลง ง. เดิน ง. เฉลย ง. แป้น ง. สกล ง. เต่า ง. น้อง เขย เปลี่ยว ค. ยามใดที่เธออ่อนล้า ง. เรียกหามีฉันคอยปลอบโยน ง. อำ อา เอีย ค. เพราะเหตุปวงชนเกิดมา ง. อ้อมใช้วิชาเช่นกัน ง. ธรรมดา ง. ใกล้ตัว
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉