สังคมศึกษา
มัธยมต้น

💥

ใบงานที่ 1 เรื่อง กลไกราคา คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานจากตารางที่กำหนดให้และเขียนกราฟแสดงความ เปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์และอุปทาน 1. 2. ราคา ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต (บาท/ลิตร) (ลิตร/สัปดาห์) (ลิตร/สัปดาห์) 30 10 40 25 20 15 20 25 30 30 20 10 5 15 10 1. ครอบครัวของฟ้าใสมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2. อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใส 3. อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต 4. ในช่วงใด ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี 5. แนวโน้มการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใสและแนวโน้มการผลิตนมของผู้ผลิตเป็นอย่างไร ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต (ตัน/รอบการผลิต) (ตัน/รอบการผลิต) 10,000 30,000 15,000 25,000 20,000 20,000 25,000 15,000 ราคา (บาท/ตัน) 20,000 15,000 10,000 5,000 1. ปริมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวหอมมะลิเป็นอย่างไร 2. ปริมาณอุปทานของผู้ผลิตข้าวหอมมะลิเป็นอย่างไร 3. ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพคือช่วงใด (เขียนกราฟประกอบ) 4. ปัจจัยสำคัญในการบริโภคข้าวหอมมะลิของผู้บริโภค 5. แนวโน้มการผลิตข้าวหอมมะลิของผู้ผลิต และการบริโภคข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉